OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARI

Caner BAĞ, Şule ÇEVİKER AY

Öz


Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin öğretmen yeterliklerine ilişkin öğretmen ve okul müdürlerinin görüşlerini ve buna bağlı olarak hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemektir. Ayrıca bu öğretmenlerin öğretmen yeterliklerini çeşitli değişkenlerin nasıl etkilediğine ilişkin okul müdürlerinin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Karma yöntem kullanılarak yapılan bu araştırmada, veriler 57 okul öncesi öğretmeninden ve 20 okul müdüründen toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, “MEB Okul Öncesi Öğretmenleri Özel Alan Yeterlikleri” bakımından öğretmenlerin kendilerini gelişim alanlarının tamamında yeterli gördükleri anlaşılmıştır.

Müdürlerin okul öncesi öğretmenlerin en yüksek düzeyde yeterli olduğunu düşündüğü alanlar değerlendirme alanı, okul ve toplumla işbirliği yapma alanı ve yaratıcılık ve estetik alanlarıdır. 

Okul müdürleri, okul öncesi öğretmenlerin iletişim, drama, sınıf yönetimi ve çocuk gelişimi alanlarında hizmet içi eğitim almaları gerektiğini düşünmektedirler. Okul müdürleri değişkenlerden bazılarının öğretmen yeterliklerini olumlu yönde etkilediğini düşünmektedir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bielicki, S. M. (2014). “Novıce, Rural New York State Teacher Perceptıons of Their Classroom Management and How These Perceptıons Affect Theır Job Satısfactıon And Retentıon”. (http://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2014&context=doctoral, 29 Mart 2016’da erişildi).

Çifçili, V. (2008). “Dershane Öğretmenlerinin Öğretmen Yeterlik Düzeyleri ve Mesleki Doyumları Arasındaki İlişki”. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2): 101-115.

Fives, H. ve Buehl, M. M. (2010). “Examining The Factor Structure of The Teachers’ Sense of Efficacy Scale”. The Journal of Experimental Education 78 (1): 118-134.

Gömleksiz, M. N. ve Serhatlioğlu, B. (2013). “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnaçlarına İlişkin Görüşleri”. Turkish Studies - International Periodical For The Languages. Literature and History of Turkish or Turkic 8(7): 201-221.

Gültekin, M. ve Çubukçu, Z. (2008). “İlköğretim Öğretmenlerinin Hizmet içi Eğitime İlişkin Görüşleri”. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19:185-201.

Haktanır, G. (2008). “Okul Öncesi Öğretmeninin Niteliği”. Eğitime Bakış Eğitim-Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi 4(12), 22-35.

İlhan, A.Ç. (2005). “21.Yüzyılda Öğretmen Yeterlilikleri.” Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi. 55: 55-58.

Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.

Kök, M., Çiftçi, M. ve Ayık, A. (2011). “Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Bir İnceleme”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (1): 169-183.

Milli Eğitim Bakanlığı (2008). Okul Öncesi Öğretmen Yeterlikleri.(Htpp://otmg.meb.gov.tr/.../okul%20öncesi%20öğretmen%20yeterlikleri.doc, 12 Şubat 2015’te erişildi).

Oğuzkan, Ş. ve Oral, G. (1993). Okulöncesi Eğitimi. (İkinci baskı). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Saracho, O. N. and Spodek, B. (2007). “Early Childhood Teachers’ Preparation and the Quality of Program Outcomes” (http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03004430500317366?journalCode=gecd20, 20 Nisan 2015’te erişildi).

Senemoğlu, N. (1994). “Okulöncesi Eğitim Programları Hangi Yeterlikleri Kazandırmalıdır?” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10: 21-23.

Seferoğlu, S. S. (2004). “Öğretmen Yeterlikleri ve Mesleki Gelişim” Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim 58, 40-45.

Toytok, H. (2013). “Öğretmenlerin Duygusal Zekâ Yeterliklerini Sınıf Yönetimi Sürecinde Kullanma Düzeyleri: Sakarya İli Örneği”. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi 1: 27-43

Uşun, S. ve Cömert, D. (2003). “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi”. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (2): 125-138.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (2.Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2010). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (2.Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.

Yörükoğlu, A. (1992). Çocuk Ruh Sağlığı. İstanbul: Özgür Yayın Dağıtım.
DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 253 49 65 Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr