PSİKOLOJİK KONTRAT İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL GÜVEN İLİŞKİSİ: MERSİN İLİNDEKİ 4 VE 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

Abdullah AKMAZ, Ali ERBAŞI

Öz


Bu çalışmanın amacı psikolojik kontrat, örgütsel bağlılık ve örgütsel güven arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Ayrıca çalışmada, çalışanların psikolojik kontrat, örgütsel bağlılık ve örgütsel güven düzeylerinin bazı demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği de irdelenmiştir. Araştırmanın evrenini, Mersin ilinde faaliyet gösteren 21 adet 4 ve 5 yıldızlı otellerde görev yapan 663 çalışan oluşturmaktadır. Araştırma verileri anket veri toplama tekniği kullanılarak toplanmış ve SPSS 16 paket programı ile istatistiksel sonuçlar betimsel olarak yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda, psikolojik kontrat ile örgütsel bağlılık arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca psikolojik kontrat ile örgütsel güven arasında orta derece ve negatif yönlü, örgütsel güven ile örgütsel bağlılık arasında ise orta derecede ve pozitif yönlü bir etkileşim tespit edilmiştir. Araştırmada psikolojik kontrat algısının eğitim düzeyi, cinsiyet ve işletme sınıfı değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı; örgütsel bağlılık düzeyinin oteldeki statü ve çalışma süresine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı, örgütsel güven düzeyinin eğitim düzeyi, işletme türü ve oteldeki statüye göre anlamlı düzeyde farklılaştığı sonuçlarına ulaşılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Agun, Hazel (2011). Örgütsel Güven İle Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Akbulut, Yavuz (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS Uygulamaları. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.

Aksoy, Meryem (2009). İşletmelerde Örgütsel Güven Anlayışının Algılanması ve Demografik Değişkenle Açısından Analizi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Akyüz, Nazik E.(2014). Psikolojik Sözleşme İle Örgütsel Özdeşleme Arasındaki İlişki: Ankara PTT Başmüdürlüğü Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Aksaray: Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Allen, Natalie J. ve Meyer, John P. (1990), “The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization”. Journal of Occupational & Organizational Psychology 63(1): 1-18.

Allen, Natalie J. ve Meyer, John P. (1997). Commitment In The Workplace, Theory, Research and Application. London: Sage Publications.

Altun, Gülhan (2010). Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeyleri Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Altunışık, R, Coşkun, R, Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. İstanbul: Sakarya Yayıncılık.

Alvi, S.A. ve Ahmed, S.W., (1997). “Assessing Organizatinal Commitment in a Developing Country: Pakistan a Case Study”. Human Relations 40(5): 267-280.

Antonaki, Trivellas (2014). “Psychological Contract Breach and Organizational Commitment in the Greek Banking Sector: The Mediation Effect of Job Satisfaction”. Procedia - Social and Behavioral Sciences 148: 354-361.

Armstrong, Taylor (2006). Human Resource Management Practıce. 13th Editıon. London: Kogan Page Limited.

Arslan, Yahya (2009). Kurumsallaşma ve Örgütsel Güven İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Asunakutlu, Tuncer (2001). “Klasik ve Neo-Klasik Dönemde Örgütsel Güvenin Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme”. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5: 1-17.

Ayazlar, Gökhan ve Güzel, Berrin (2014). “The Effect Of Loneliness In The Workplace On Organizational Commitment”. Social and Behavioral Sciences131: 319-325.

Bacilli, Patricia A. (2001). Organization and Manager Obligations in a Framework of Psychological Contract Development and Violation. Doctoral Thesis. California: Claremont Graduate University.

Balay, Refik (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Becker, Howard S.(1960). “Notes On The Concept of Commitment”. The American Journal of Sociology66(1): 32-40.

Behery, Mohamed, Paton, R.A. ve Hussain, Rahim (2012). “Psychological Contract and Organizational Commitment: The Mediating Effect of Transformational Leadership”. International Business Journal 22(4): 299-319.

Bolat, O. İnci ve Bolat, Tamer (2008). “Otel İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi”. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11(19): 75-94.

Büyükyılmaz, Ozan ve Tunçbiz, Betül (2016). “Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Akademik Personel Üzerine Bir Araştırma”. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7(14): 90-114.

Can, Atakan (2011). Çalışanların Psikolojik Sözleşme İhlaline İlişkin Algıları ve Örgütsel Güven, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ceseroğlu, Ceyda M. (2010). Örgütlerde İşgören İlişkileri Açısından Psikolojik Kontrat ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: 4-5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çakır, Abdullah (2007). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık ve Örgüt Kültürü Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çelik, Ferhat (2015). Örgütsel Güvenin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi: Resmi – Özel Öğretim Kurumlarında Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çeliker, Umut (2015). Öğretmenlerin Yönetime Katılım Algıları ve Beklentileri İle Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Çetin, Eyüp (2010). Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Psikolojik Sözleşmenin Rolüne İlişkin Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çetinkaya, Fatih F. (2014). Hizmet İşletmelerinde Psikolojik Sözleşme İhlalleri ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Kapadokya Bölgesi 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Doktora Tezi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çintay, Hakan (2013). Meslek Liselerinde Öğretmenlerin Örgütsel Güven Algıları: İzmir İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Çulha, Osman (2008). Konaklama İşletmelerinde Hizmet İçi Eğitim İle Örgütsel Bağlılık İle Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Demiral, Özge (2008). Örgütsel Bağlılığının Sağlanmasında Personel Güçlendirme ve Psikolojik Sözleşmenin Etkisine İlişkin Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Niğde: Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Demirdağ, Şerif A. (2015). Örgütsel Güven ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Dikili, Ali (2012). Psikolojik Sözleşme İle İş Tatmini İlişkisi: Bir Örnek Olay Çalışması. Doktora Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Dinç, Sedef (2007). Örgütsel Güven Yaratmada Örgüt Kültürünün Rolü. Yüksek Lisans Tezi.İstanbul İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Doğan, Selen ve Demiral, Özge (2009). “Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirme ve Psikolojik Sözleşmenin Etkisine İlişkin Bir Araştırma”. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 32(Ocak – Haziran): 47-80.

Doğan, Selen ve Kılıç, Selçuk (2007). Örgütsel Bağlılığın Sağlanmasında Personel Güçlendirmenin Yeri ve Önemi. Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 29(Temmuz-Aralık): 37-61.

Durna, Ufuk ve Eren, Veysel (2005). “Üç Bağlılık Unsuru Üzerine Örgütsel Bağlılık”. Doğuş Üniversitesi Dergisi 6(2): 210-219.

Eğriboyun, Dursun (2013). Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel Güven, Örgütsel Destek ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki: Bolu İli Örneği. Doktora Tezi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Ergeneli, Azize ve Arı, Güler S. (2005). “Krizde İşten Çıkarılmalarının Banka Yöneticilerine Etkileri: Örgütsel Bağlılık, Güven ve Güçlendirme Algıları”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 60(1): 121-148.

Etzioni, A. (1975). A Comprehensive Analysis of Complex Organizations. New York: Free Press.

Gemalmaz, Necati (2014). İlkokul Yöneticilerinin Kullandıkları Motivasyonel Dilin Öğretmenlerin Psikolojik Sözleşme ve Lider Üye Etkileşimine Algıları Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Gök, Suudan G. (2011). Örgütsel Güven İle Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Bağlılığın Alt Boyutları Arasındaki İlişkinin Saptanmasına Yönelik Ampirik Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Guest, Conway (2001). Public at Private Sector Perpectives on Psychological Contract. London: Cıpd House.

Gürbüz, Rüveyda (2012). Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Güvenin, Örgütsel Bağlılık İle İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Hassan, Massadoul (2011). Örgütsel Güvenin, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Çalışan Performansı Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Hill, James A., Eckerd, Stephanie, Wilson, Darrly ve Greer, Bertie (2009). “The Effect of Unethical Behavior on Trust in a Buyer–Supplier Relationship: The Mediating Role of Psychological Contract Violation”. Journal of Operations Management 27: 281-293.

Işık, Musab (2014). Çağrı Merkezlerinde Takım Çalışması ve Örgütsel Güven İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İnce, Mehmet ve Gül, Hasan (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık. Ankara: Çizgi Kitapevi.

Jiang, Zhou, Gollan, Paul J. ve Brooks Gordon (2015). “Relationships Between Organizational Justice, Organizational Trust and Organizational Commitment: A Cross-Cultural Study of China, South Korea and Australia”. The International Journal of Human Resource Management 26(1): 1-32.

Karacaoğlan, Funda (2014). Otel İşletmelerinde Örgütsel Sinizm ve Psikolojik Sözleşme İhlali: Ankara’da ki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kasil, Nagehan (2010). Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Keman, Gökçe (2012). Psikolojik Sözleşmenin Örgütsel Bağlılığa Olan Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kılıç, Gonca ve Yüksel Öztürk (2010). “Kariyer Yönetim Sistemi ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”. Ege Akademik Bakış Dergisi 10(3): 981 - 1011.

Koç, Hakan ve Yazıcıoğlu, İrfan (2011). “Yöneticiye Duyulan Güven İle İş Tatmini Arasındaki İlişki: Kamu ve Özel Sektör Karşılaştırması”. Doğuş Üniversitesi Dergisi 12(1): 46-57.

Kotter, John P. (1973). “The Psychological Contract: Managing The Joining-Up Process”. California Management Rewiew 15(3): 91-99.

Lambert, Eric G., Minor, Kevin I., Wells, James B. ve Hogan Nancy L. (2015). “Social Support’s Relationship to Correctional Staff Job Stress, Job İnvolvement, Job Satisfaction, and Organizational Commitment”. The Social Science Journal 2015: 1-11.

Mahia, Leticia G. ve Bastos, Antonio V.B. (2015). “Organizational Commitment, Psychological Contract Fulfillment and Job Performance: A Longitudinal Quanti-qualitative Study”. Brazilian Administration Review 12(3): 251-267.

Meyer, J. P. ve Allen, N. J., (1991). “A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment”. Human Resources Management Review 1: 61-89.

Mimaroğlu, Hande (2008). Psikolojik Sözleşmenin Personel Tutum ve Davranışlarına Etkileri: Tıbbi Satış Temsilcileri Üzerinde Bir Araştırma. Doktora Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Morrison, Robinson (1997). “When Employess Feel Betrayed: A Model Of Psychological Contract Vıolation Develops”. Academy of Management Review 22(1): 226-256.

Munner, Saqib, Iqbal, Syed M.J., Khan, Saif R. ve Long, Choi S. (2014). “An Incorporated Structure of Perceived Organizational Support, Knowledge-Sharing Behavior, Organizational Trust and Organizational Commitment: A Strategic Knowledge Management Approach”. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 8(1): 42-57.

Omarov, Azad (2009). Örgütsel Güven ve İş Doyumu. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Oral, Hande (2015). Otel İşletmelerinde İş Koşullarının Çalışanların Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Özdemir, Hüseyin ve Yaylı, Ali (2014). “Çalışanların Örgütsel Bağlılığı, Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”. Journal of Recreation and Tourısm Research 1(1): 48-58.

Özdevecioğlu, Mahmut (2003). “Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18(2): 113-130.

Özgen, Hande M. ve Özgen, Hüseyin (2010). “Psikolojik Sözleşme ve Boyutlarının İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetine Etkileri: Tıbbi Satış Temsilcileri Arasında Bir Araştırma”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19(1): 1-19.

Öztürkci, Nizamettin (2015). İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Etkileşimi: İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Richard, Orlanda C., Capehart, Amy M.M., Bhuian, Shahid N. ve Taylor, Edward C. (2009). “Antecedents And Consequences of Psychological Contracts: Does Organizational Culture Really Matter?”. Journal of Business Research 62: 818-825.

Robinson, Sandra L. ve Rousseau, Denise M. (1994). Violating the Psychological Contract : Not the Exception but the Norm. Journal of Organizational Behavıor 15(3): 245-259.

Sandal, İbrahim (2014). Örgütsel Güven İle Verimlilik Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Steers, Richard M. (1976). Factors Affecting Job Attitudes in a Goal-Setting Environment. Academy of Management Journal 19(1): 6-16.

Taş, Özlem (2012). Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Güven ve İş Doyumu Arasındaki İlişki. Özel Bir Hastane Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Taşkın, Ercan ve Yeni, Zehra (2016). “İçsel Pazarlama Faaliyetlerinin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11: 62-86.

Tekingündüz, Sabahattin (2012). Örgütsel Bağlılık Üzerinde Örgütsel Güven ve İş Tatmininin Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Çalışması. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Terekli, Gözde (2010). Örgütsel Güven Boyutları ve İş Tatmini İlişkisi: Tekstil İşletmesinde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tiryaki, Tuğba (2005). Örgütsel Kültürün Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Top, Mehmet (2012). “Hekim ve Hemşirelerde Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Güven ve İş Doyumu Profili”. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 41(2): 258-277.

Topçu, Mustafa K. (2015). Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerinde Etkisinde Psikolojik Sözleşme Algısının Rolü. Doktora Tezi. Ankara: Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü.

Topaloğlu, Işıl G. (2010). İşgörenlerin Adalet ve Etik Algıları Açısından Örgütsel Güven İle Örgütsel Bağlılık İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tsui, Peı-Lıng, Lın, Y-Shyuan ve Yu, Thug-Han (2013). The Influence of Psychological Contract and organizational commitment on Hospitality Employee Performance. Social Behavior and Personality 41(3): 443-452.

Tuzlukaya, Şule ve Kırkbeşoğlu Erdem (2015). “Sigortacılık Sektöründe Örgütsel Küçülmenin Ardından Ortaya Çıkan Güven Bunalımı ve Psikolojik Sözleşme Boyutlarına Etkisi”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8(38): 969-979.

Türker, Erkan (2010). Psikolojik Sözleşme ile Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tüzün, İpek K. (2006). Örgütsel Güven, Örgütsel Kimlik ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi: Uygulamalı Bir Çalışma. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Uysal, Emre (2014). Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Güven Algıları İle Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Ünal, Aydın (2011). Örgütsel Güvenin Duygusal Emeğe Etkisi: İstanbul’da Yerleşik 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Weng, Qingxiong, McElroy, James C., Morrow, Paula C. ve Liu, Rongzhi (2010). “The Relationship Between Career Growth and Organizational Commitment”. Journal of Vocational Behavior 77(3): 391-400.

Wellin, Michael (2007). Managing The Psychological Contract: Using Personal Deal To İncrease Performance. England: Gower Pub.

Wu, Chi-Min ve Chen, Tso-Jen (2015). “Psychological Contract Fulfillment in the Hotel Workplace: Empowering Leadership, Knowledge Exchange, and Service Performance”. International Journal of Hospitality Management 48: 27-38.

Yalçın, Azmi ve İplik, Fatma Nur (2005). “Beş Yıldızlı Otellerde Çalışanların Demografik Özellikleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Adana İli Örneği”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14(1): 395-412.

Yanık, Oktay (2014). Ahlaki Liderliğin Çalışanların İş Tatminine, Örgütsel Bağlılığına ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Örgütsel Güven ve Örgütsel Adalet Algısının Aracı Rolü. Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yazıcıoğlu, İrfan (2009). “Konaklama İşletmelerinde İşgörenlerin Örgütsel Güven Duyguları İle İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetleri Üzerine Bir Alan Araştırması”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 8(30): 235-249.

Yeşilçimen, Kerime C. (2015). Hemşirelikte Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Güven İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Yılmaz, Abdullah. (2012). Psikolojik Sözleşme ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişki Analizi: Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr