İKİNCİ SİYER ZEYLİNİN ÖN SÖZÜ VE NÂBÎ HAKKINDA YENİ BİLGİLER

Hasan GÜLTEKİN

Öz


17. asrın ünlü şair ve yazarı olan Nâbî’nin manzum ve mensur on eseri bulunmaktadır. Mensur eserlerinden birisi de Veysî’nin Dürretü’t-tâc adıyla şöhret kazanmış olan siyerine yazdığı zeyldir. Bu zeyl iki parçadan oluşmakta olup birincisi H.1095 yılında kaleme alınmış fakat tamamlanamamıştır. Zeylin ikinci parçasının ise Nâbî’nin Halep’ten İstanbul’a döndüğü H. 1123 yılında yazılmış olduğu tahmin edilmektedir. Bu makalede birinci zeylden yirmi yıl sonra Veysî Siyerini tamamlamak amacıyla Nâbî’nin kaleme aldığı zeylin ikinci parçası tahlil edilecektir. Nâbî bu zeylinde birinci zeyli, kendi biyografisi, III. Ahmed ve Silahdar Ali Paşa hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bu zeyline birinci zeylinde kaldığı yerden devam etmiş ve Velid bin Ukbe’nin zekat toplamak için Benî Mustalık kabilesine gönderilmesi konusuna kadar siyeri devam ettirmiştir. İkinci zeyl de burada bittiği için siyer zeyli yine yarım kalmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Diriöz, Meserret (1994). Eserlerine Göre Nâbî. İstanbul: Fey Vakfı Yay.

Donuk, Suat (2015). “Siyer-i Veysî’ye Yazılan Zeyiller ve Nev‘î-zâde Atâyî’nin Zeyl-i Siyer-i Veysî’si”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (38): 103-141.

Erkan, Mustafa (1994). “Dürretü’t-tâc”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 10: 33-34.

Gültekin, Hasan (2014). Nâbî, Zeyl-i Siyer-i Nebevî. İstanbul: Minval Yayınları-Zepros Kitap.

Güner, Galip, Güner, Nurhan (2003). Esamî-i Şuarâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaa ve Ciltevi.

Nâbî. Nebzet min Zeyl-i Nâbî an Feth-i Mekketi’l-Mükerreme şerefehallâhu teâlâ (MI.). Amerika: Micgihan University Library, Nr: Isl. Ms. 378.

Nâbî. Zeyl-i Siyer-i Nâbî (E.). İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Es’ad Efendi Bölümü, No. 2443/2.

Özmen, Abdulsamet (2014). “Nâbî’nin Siyer-i Veysî’ye Yazdığı İkinci Zeyl”. Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies 1(1) :44-52.

Öztürk, Nuran (1997). Siyer Türü ve Siyer-i Veysî (Dürretü't-tâc fî-Sîreti Sâhibi'l-mi'râc. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi, SBE.
DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 253 49 65 Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr