A Study on Venture Capital: Performance Analysis of Venture Capital Investment Trust Incorporations in Turkey

Musa GÜN, Haydar KARADAĞ

Öz


Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkeler ile arasındaki farkı kapatabilmeleri özellikle riskli teknolojik yatırımların gerçekleştirilebilmesine bağlıdır. Bu teknolojik yatırımlar, sağlık sektöründen eğitim alanına enerji sektöründen savunma sanayine kadar çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Dolayısıyla söz konusu yatırımların gerçekleştirilebilmesi için yoğun sermaye gerekmektedir. Sermaye yetersizliğinin söz konusu olduğu özellikle gelişmekte olan ülkelerde alternatif finansman yöntemi olarak risk sermayesinin uygulanabilirliği çalışmanın ana eksenini oluşturmaktadır. Türkiye’de bu sermayeyi sağlayan unsurlardan biri de Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı firmalarıdır. Girişim sermayesi firmaları rekabet ve yüksek büyüme potansiyeline sahip şirketlere yatırım yaparak gerek şirketlere değer kazandırmayı gerekse yatırımcılarına kazanç sağlamayı hedeflemektedir. Dolayısı ile yatırım yapılan şirketlerin başarısı girişim sermayesi firmalarının performans göstergelerine yansıyacaktır. Bu bağlamda örneklem olarak seçilen girişim sermayesi firmalarının likidite, finansal yapı ve kârlılık oranları analiz edilmiş ve performansları karşılaştırılmıştır. Yapılan ampirik analizler sonucunda firmaların likidite, finansal yapı ve kârlılık oranları açısından ortalama olarak birbirinden farklı performans sergiledikleri görülmektedir.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr