HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE REKABET VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER: OPTİMİZASYON ÖRNEĞİ

Recep BENZER, Doğan VARLI

Öz


Haberleşme sektöründe rekabet sağlanması için çeşitli etkin çalışmalar yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de internettir. Internet üzerindeki trafik gün geçtikçe artmaktadır. Teknolojik ilerlemeler ve internet kullanımı arttıkça haberleşme sektöründe hızlı iletişim talebini karşılamak kaçınılmaz olmuştur. Yeni teknoloji ve modern donanım mimarisinin haberleşmedeki gecikme ve veri kayıplarını en aza indirmek için yeterli olmadığı durumlarda MPLS (Çok Protokollü Etiket Anahtarlama) mimarisi geliştirilmiştir. Gecikme zamanlarına olan tahammülsüzlük nedeniyle artan noktadan noktaya devre talepleri internet sağlayıcılarına ekstra cihaz maliyeti getirmekte aynı doğrultuda da kullanıcının ödediği bedeller artmaktadır. Bu çalışmada haberleşme sektöründeki teknolojik rekabet ve bunun sonucu olarak geliştirilen MPLS teknolojisine ait bir performans (daha hızlı ve az maliyet ile) değerlendirmesi yapılmıştır. Söz konusu performansı test etmek için MPLS kullanılan ve kullanılmayan ağlarda trafik testleri yapılmış ve test sonucunda ortaya çıkan değerler karşılaştırılarak etiketleme özelliğinin yönlendiricilere bir katkısının olup olmadığı sorgulanmıştır. Çalışma ile MPLS kullanımı maliyet etkin olması nedeniyle karar vericilere destek olduğu ortaya konmuştur.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Alene, Arega D. (2012). "Productivity growth and the effects of R&D in African agriculture", Agricultural Economics, 41 (2010), s. 223–238.

Altın, O. ve A.A., Kaya (2009). "Türkiye'de Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi", Ege Akademik Bakış, 9 (1) 2009: 251-259.

Akar, Nail ve Toksöz, M. Altan (2011). “MPLS Automatic Bandwidth Allocation Via Adaptive Hysteresis”. Computer Networks. Vol. 55 No.5: 1181-1196.

Altunbaş, Başar, Karaarslan, Mustafa, H. ve Özdemir, Halil Özcan (2015). “Yerel Pazarlarda Tüketicilerin GSM Operatörlerini Algılamalarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma”. Business & Management Studies: An International Journal. 3(1) : 39-55.

Aslan, İ.Yılmaz (2007). Rekabet Hukuku. Ekin Kitabevi, Bursa.

Choi, Jin Seek (2016). “Design and Implementation of a Stateful PCE-Based Unified Control and Management Framework for Carrier-Grade MPLS-TP Networks”. Journal of Lightwave Technology. 34 (3): 836-844.

Çöl, Muhterem ve Ünver, Mustafa (2005). “Genişbant Erişimi ve Pazarı”. Telekomünikasyon ve Regülasyon Dergisi, Vol. 1 No.2 : 124-132.

Çölkesen, Rıfat ve Örencik, Bülent (2012). Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri, Papatya 
Yayınları, İstanbul.

Daugherty Brian ve Metz, Chris (2005). “Multiprotocol Label Switching and IP, Part1: MPLS VPNs over IP Tunnels”. IEEE Internet Computing, Vol. 9 No.3 : 68-72.

Girao-Silva, Rita, Craveirinha, Jose, Climaco, Joao ve Captivo, M. Eugenia (2015). “Multiobjective Routing In Multiservice MPLS Networks With Traffic Splitting - A Network Flow Approach”. Journal of Systems Science and Systems Engineering.24 (4) : 389-432.

İlkhan, Can (2009). Geniş Bant Erişim Teknolojilerinde Yeni Nesil Ağ Servisleri ve Türkiye Telekomünikasyon Sektörüne Etkileri. Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi.

Kocak, Cemal, Erturk, Ismail ve Ekiz, Hüseyin (2011). “MPLS over ATM and IP over ATM Methods for Multimedia Applications”. Computer Standards & Interfaces.31 (1) : 153-160.

Mayatürk Akyol, Evrim (2011). Yetkinliğe Dayalı Performans Yönetimi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Ltd. Şti.

Meral Berceste, Ayşe ve Baş, Mehmet (2013). “Türkiye’de Faaliyet Gösteren GSM Operatörlerinin Hizmet Kalitesi Bakımından Karşılaştırılması ve Uygulanan Rekabet Stratejileri”. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (2): 41-70.

Moon, Sungnam ve Kang, Namhi (2015). “Design and Implementation for Construction Method of Management Network in MPLS-TP Network”. The Journal of The Institute of Internet, Broadcasting and Communication (IIBC).15 (3) : 59-65.

Oğul, Murat (2010). MPLS-TE-FRR ve Qos Kullanarak Veri İletim Optimizasyonu. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

Özek, Mahmut Esad. (2011). Elektronik Haberleşme Sektöründe Yoğunlaşmalar (Birlik ve Devralmalar):Türkiye incelemesi. Bilişim Uzmanlığı Tezi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu.

Özhan, Erhan (2014). “Türkiye için Fiber Optik Kaos Senaryosu: Riskler ve Çözüm Önerileri” 7. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, İstanbul, Türkiye 17-18 Ekim 2014.1 (1) : 263-268.

Şahinli, Mehmet Arif (2013). “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı: Türkiye”. Turkish Studies - International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Vol.8/9 : 2323-2330.

Taşkın, Cebrail (2012). Ağ Teknolojileri ve Telekomünikasyon Pusula Yayıncılık Istanbul.

Tutkun, Hakan Koray (2013). Telekomünikasyon Sistemleri Sistem Uzmanı El Kitabı, Seçkin Yayıncılık Ankara.

https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/-Elektronik-Haberlesme-Sektorunde-Pazar-Analizleri. Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü (2015). Üç Aylık Pazar Verileri Raporu. 26 Ekim 2017 tarihinde erişilmiştir.
DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr