HASTANELERİN PERFORMANS UYGULAMALARINDA ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Ferudun KAYA, Mehmet ŞENTÜRK

Öz


Bu araştırmanın amacı, performans uygulamalarının temelini oluşturan ek ödemelerin, çalışan memnuniyetine etkilerini araştırmak ve bu çerçevede; çalışanların memnuniyetlerini etkileyen faktörlerin neler olduğunu tespit etmektir. Araştırma, var olan durumu belirlemeyi hedefleyen betimleme yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; veriler, performansa dayalı olarak ek ödeme alan hastane çalışanları ile yapılan anket yoluyla elde edilmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan modelde, değişkenler ve değişkenler arasındaki ilişkiler doğrultusunda bulgular ile ilgili tanımlamalar yapılmıştır. Bu bulgulardan hareketle önerilerde bulunulmuştur. 351 hastane çalışanına uygulanan anket ile elde edilen veriler frekans (f), aritmetik ortalama, t-testi, ANOVA, korelasyon analizi ve tukey testi ile değerlendirilerek ve tablolara aktarılarak yorumlanmıştır.

 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akçakaya, Murat (2012). “Kamu Sektöründe Performans Yönetimi ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”, Karadeniz Araştırmaları (32),171-202.

Aksoy, Müge (2010). Performans Değerleme ve Performansa Dayalı Ücretlendirmenin Analizi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.

Bayram, Levent (2006). “Geleneksel Performans Değerlendirme Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif: 360 Derece Performans Değerlendirme”, Sayıştay Dergisi, (62),47-65 http://dergi.sayistay.gov.tr /icerik/der62m3.pdf, (Erişim Tarihi: 05.05.2016).

Erdil, Oya vd. (2004). “Yönetim Tarzı ve Çalıma Koşulları, Arkadaşlık Ortamı ve Takdir Edilme Duygusu İle İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5 (1), 17- 26.

Işık Ü. Gülay (2014). Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Çalışan Memnuniyeti. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı.

Keskin, Bekir (2009). Balanced Scorecard Aracılığıyla Performans Analizi ve Kütahya Gediz Devlet Hastanesinde Bir Model Denemesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

Korkmaz, Oya (2011). Örgütsel Performansın Kurumsal Performans Karnesi Yöntemi ile Ölçülmesi: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Hastanesi Üzerine Yürütülen Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD.

Kurtulmuş, Kemal (1996). Pazarlama Araştırmaları. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını, İstanbul.

Malhotra, Naresh K. (1996). Marketing Research, An Aplied Orientation, 2. Edition, New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddie River.

Nakip, Makir (2003). Pazarlama Araştırmaları, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Sipahi, Beril, Yurtkoru, E. Serra ve Çinko, Murat (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, Baskı 3, Beta Basım Yayım dağıtım AŞ, İstanbul.

Tanrıverdi, Haluk ve Teker, Çiğdem (2010). “Eğitim Hastanelerinde Asistan Doktorların Klinik İş Yükleri Bakımından Performans Ölçütlerinin Karşılaştırılması”, Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi (1), 114-136.

Tezeller, Adile (2009). Hastanelerde Performans Değerleme ve İstanbul’da Faaliyet Gösteren Özel Hastanelere Yönelik Bir Araştırma. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Toraman, A.Ruhi vd. (1997). “Uzmanlık Öğrencisi Hekimler Ve Hemşireleri Hastaneye Bağlayan Uzaklaştıran Faktörler”, GATA Bülteni, 39(4)

Tunçer, Polat (2013). “Örgütlerde Performans Değerlendirme ve Motivasyon”, Sayıştay Dergisi Sayı:88, 87-108. http://dergi.sayistay.gov.tr/icerik/der88m5.pdf, (Erişim Tarihi: 10.05.2016).

Ünal, Ayşe (2015). Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi Sisteminde Ödüllendirme Ücret Performans İlişkisi http://www.kamu-is.org.tr/pdf/542.pdf (Erişim Tarihi: 01.01 2015).

Üstün, İhsan (2014). Çalışan Memnuniyetinin Performans Üzerine Etkilerinin Araştırılması, İstanbul Avrupa Yakasındaki Matbaacılar Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

WHO (2000). The World Health Report 2000- Health Systems: İmproving Performance 1211 Genava 27, Switzerland.
DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr