ÖĞRENİLMİŞ İHTİYAÇLAR BAĞLAMINDATEMEL MOTİVASYON KAYNAKLARI (TMK) ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ, GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİK ANALİZİ

Ömer Lütfi ANTALYALI, Özgür BOLAT

Öz


Bu çalışmanın amacı, kuramsal temeli öğrenilmiş ihtiyaçlara dayanan Temel Motivasyon Kaynakları ölçeğinin (TMK) Türkçe olarak geliştirilmesidir. Araştırmacıların yaygın olarak kullandığı başarı ihtiyacı, bağlanma ihtiyacı ve güç ihtiyacına ek olarak düşünme ihtiyacı boyutu da eklenerek TMK dört boyutlu olarak incelenmiştir. İlk aşamada toplamda 1337 lisans öğrencisinden 8 aylık bir süre zarfında 12 turda veri toplanmış ve her bir turda ölçek geliştirilerek yapı geçerliliği sağlanmıştır. İkinci aşamada ise Türkiye genelinden seçilen 356 lisans öğrencisinden ve bir holding bünyesinde görev yapan 286 beyaz yakalı çalışandan veri toplanmıştır. Veriler açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiş ve her iki örneklemde de %50’nin üzerinde açıklayıcılığı olan 4 faktörlü yapı elde edilmiştir. Boyutların her biri için elde edilen Cronbach alfa güvenilirlik katsayıları öğrenciler ve çalışanlarda sırasıyla; başarı ihtiyacı için 0,78, 0,74, bağlanma ihtiyacı için 0,73, 0,74, düşünme ihtiyacı için 0,79, 0,80, güç ihtiyacı için 0,82, 0,82 olarak elde edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında TMK’nın geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Adams, J. S. (1963). Toward an understanding of inequity. Journal of Abnormal and Social Psychology, 67(5), 422-436.

Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange. L. Berkowitz içinde, Advances in experimental social psychology (Cilt 2, s. 267-299). New York: Academic Press.

Alderfer, C. P. (1972). Existence, relatedness, and growth: Human needs in organizational settings. New York: Free Press.

Atkinson, J. W. (1958). Motives in fantasy, action and society: A method of assessment and study. Princeton: Van Nostrand.

Bacanlı, H., & Cihangir-Çankaya, Z. (2003). İhtiyaç doyumu ölçeği uyarlama çalışması. VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri. Ankara: Pegem A.

Berzonsky, M. D., & Sullivan, C. (1992). Social-cognitive aspects of identity style: Need for cognition, experiential openness, and introspection. Journal of Adolescent Research, 7, 140-155.

Cacioppo, J. T., & Petty, R. E. (1982). The need for cognition. Journal of Personality and Social Psychology, 42(1), 116-131.

Cacioppo, J. T., Petty, R. E., & Kao, C. F. (1984). The efficient assessment of need for cognition. Journal of Personality Assessment, 48, 306-307.

Carnevale, J. J., Inbar, Y., & Lerner, J. S. (2011). Individual differences in need for cognition and decision-making competence among leaders. Personality and Individual Differences, 51(3), 274-278.

Carrell, M. R., & Dittrich, J. E. (1978). Equity theory: The recent literature, methodological considerations, and new directions. Academy of Management Review, 3, 202-210.

Ciyin, G., & Erturan-İlker, G. (2014). Student physical education teachers’ well-being: Contribution of basic psychological needs. Journal of Education and Training Studies, 2(3), 44-49.

Cohen, A. R., Stotland, E., & Wolfe, D. M. (1955). An experimental investigation of need for cognition. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 51(2), 291-294.

Crowne, D. P., & Marlowe, D. (1960). A New Scale of Social Desirability Independent of Psychopathology. Journal of Consulting Psychology, 24, 349-354.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları (2 b.). Ankara: Pegem Akademi.

Daft, R. L. (2008). Management (8 b.). Ohio: Thomson South-Western.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality. R. A. Dienstbier içinde, Nebraska symposium on motivation, 1990: Perspectives on motivation (s. 237-288). Lincoln: University of Nebraska Press.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2014). Autonomy and need satisfaction in close relationships: Relationships motivation theory. N. Weinstein içinde, Human motivation and interpersonal relationships (s. 53-73). New York: Springer.

Eisenberger, R., Jones, J. R., Stinglhamber, F., Shanock, L., & Randall, A. T. (2005). Flow experiences at work: For high need achievers alone? Journal of Organizational Behavior, 26, 755-775.

Emmons, R. A. (1997). Motives and life goals. R. Hogan, J. Johnson, & S. Briggs içinde, Handbook of personality psychology (s. 485-512). San Diego, CA: Academic Press.

Fiske, D. W. (1949). Consistency of the factorial structures of personality ratings from different sources. Journal of Abnormal and Social Psychology, 44, 329-344.

Friedman, A., & Goodman, P. S. (1967). Wage inequity, self-qualifications, and productivity. Organizational Behavior and Human Performance, 2, 406-417.

Gallagher, V. C. (2012). Managing resources and need for cognition: Impact on depressed mood at work. Personality and Individual Differences, 53(4), 534-537.

George, J. M., Jones, G. R., & Sharbrough, W. C. (2012). Understanding and managing organizational behavior (6 b.). New Jersey: Prentice Hall.

Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnely, J. H., & Konopaske, R. (2012). Organizations: Behavior, structure, processes (14 b.). New York: McGraw-Hill.

Goodman, P. S., & Friedman, A. (1968). An examination of the effect of wage inequity in the hourly condition. Organizational Behavior and Human Performance, 3, 340-352.

Güngör, S., & Sadowski, C. J. (1995). Düşünme ihtiyacı ölçeğinin Türkçe uyarlaması ve öğrenci başarısı göstergeleri ile korelasyonu. Türk Psikoloji Dergisi, 10(35), 15-24.

Heckert, T. M., Cuneio, G., Hannah, A. P., Adams, P. J., Droste, H. E., Mueller, M. A., . . . Roberts, L. L. (1999). Creation of a new needs assessment questionnaire. Journal of Social Behavior and Personality, 15(1), 121-136.

Heintz Jr, P., & Steele-Johnson, D. (2004). Clarifying the conceptual definitions of goal orientation dimensions: Competence, control and evaluation. Organizational Analysis, 12, 5-19.

Henderson, M. C. (1993). Measuring managerial motivation: The power management inventory. Journal of Nursing Measurement, 1, 67-80.

Henderson, M. C. (1995). Nurse executives: Leadership motivation and leadership effectiveness. Journal of Nursing Administration, 25, 45-51.

Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. B. (1959). The motivation to work. New York: John Wiley.

Hofstede, G. (1991). Cultures and organizations: Software of the mind. Basingstoke: McGraw-Hill.

House, R. J., Spangler, W. D., & Woycke, J. (1991). Personality and charisma in the U.S. presidency: A psychological theory of leader effectiveness. Administrative Science Quarterly, 36, 364-396.

Kozan, K. (1983). Davranış bilimleri araştırmalarında sosyal beğenirlik boyutu ve Türkiye için bir sosyal beğenirlik ölçeği. ODTÜ Geliştirme Dergisi, 10(3), 447-478.

Kuzucu, Y., & Şimşek, Ö. F. (2013). Self-determined choices and consequences: The relationship between basic psychological needs satisfactions and aggression in late adolescents. The Journal of General Psychology, 140(2), 110-129.

Latham, G. P., & Locke, E. A. (1979). Goal setting - A motivational technique that works. Organizational Dynamics, 8(2), 68-80.

Lawrence, S., & Jordan, P. (2009). Testing an explicit and implicit measure of motivation. International Journal of Organizational Analysis, 17(2), 103-120.

Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50, 370-396.

Maslow, A. H. (1954). Motivation and personality. New York: McGraw-Hill.

Maslow, A. H. (1970). Motivation and personality. New York: Harper & Row.

McAdams, D. P. (1989). Intimacy: The need to be close. New York: Doubleday.

McClelland, D. C. (1961). The Achieving Society. New York: Van Nostrand Reinhold.

McClelland, D. C. (1965). Achievement and entrepreneurship: A longitudinal study. Journal of Personality and Organizational Behavior, 1(4), 389-392.

McClelland, D. C. (1971). Assessing human motivation. New York: General Learning Press.

McClelland, D. C. (1975). Power: The inner experience. New York: Irvington.

McClelland, D. C. (1985). Human motivation. Glenview, IL: Scott Foresman.

McClelland, D. C. (1995, Ocak-Şubat). Retrospective commentary. Harvard Business Review, s. 138-139.

McClelland, D. C., & Burnham, D. H. (2003, Ocak). Power is the great motivator. Harvard Business Review, s. 100-110.

McClelland, D. C., & Koestner, R. (1992). The achievement motive. C. P. Smith içinde, Motivation and personality: Handbook of thematic content analysis (s. 143-152). New York: Cambridge University Press.

McClelland, D. C., Atkinson, J. W., Clark, R. A., & Lowell, E. L. (1953). The achievement motive. New York: Appleton-Century-Crofts.

McNeese-Smith, D. K. (1999). The relationship between managerial motivation, leadership, nurse outcomes, and patient satisfaction. Journal of Organizational Behavior, 20, 243-260.

McShane, S. L., & Von Glinow, M. A. (2010). Organizational behavior (5 b.). New York: McGraw-Hill.

Morgan, G. A., Leech, N. L., Gloeckner, G. W., & Barrett, K. C. (2004). SPSS for introductory statistics: Use and interpretation (2 b.). NJ, Mahwah: Lawrance Erlbaum Associates.

Murray, H. A. (1938). Explorations in personality. New York: Oxford University Press.

Petty, R. E., Brinol, P., Loersch, C., & McCaslin, M. J. (2009). The need for cognition. M. R. Leary, & R. H. Hoyle içinde, Handbook of individual differences in social behavior (s. 318-329). Guilford Press.

Prithcard, R. D., Dunnette, M. D., & Gorgenson, D. O. (1972). Effects of perceptions of equity and inequity on worker performance and satisfaction. Journal of Applied Psychology, 56(1), 75-94.

Rast III, D. E., Hogg, M. A., & Tomory, J. J. (2015). Prototypical leaders do not always get our support: Impact of self-uncertainty and need for cognition. Self and Identity, 14(2), 135-146.

Robbins, S. P. (1996). Organizational behavior: Concepts, controversies, applications (7 b.). NJ, Englewood Cliffs: A Simon & Schuster.

Royle, M. T., & Hall, A. T. (2012). The relationship between Mcclelland’s theory of needs, feeling individually accountable, and informal accountability for others. International Journal Of Management And Marketing Research, 5(1), 21-42.

Shane, S., Locke, E. A., & Collins, C. J. (2012). Entrepreneurial motivation. Human Resource Management Review, 13(2), 257-279.

Stahl, M. J. (1983). Achievement, power, and managerial motivation: Selecting managerial talent with the job choice exercise. Personnel Psychology, 36, 775-789.

Stedman, N. L., Irani, T. A., Friedel, C., Rhoades, E. B., & Ricketts, J. C. (2009). Relationships between critical thinking disposition and need for cognition among undergraduate students enrolled in leadership courses. NACTA Journal, 53(3), 62-70.

Steers, R. M., & Braunstein, D. N. (1976). A behaviorally based measure of manifest needs in work settings. Journal of Vocational Behavior, 9(2), 251-266.

Suedfeld, P., & Tetlock, P. E. (2001). Individual differences in information processing. A. Tesser, & N. Schwarz içinde, Blackwell Handbook of Social Psychology: Intraindividual Processes (s. 284-304). Oxford: Blackwell Publishers.

Süral-Özer, P., Timurcanday-Özmen, Ö. N., & Eriş, E. D. (2007). Öğrenilmiş gereksinimlere yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Ege Akademik Bakış, 7(2), 553-571.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics (5 b.). Boston: Pearson.

Thomas, J. L., Dickson, M. W., & Bliese, P. D. (2001). Values predicting leader performance in the U.S. army reserve officer training corps assessment center: Evidence for a personality mediated model. The Leadership Quarterly, 12(2), 181-196.

Thompson, J. L., & Martin, F. (2005). Strategic management: awareness and change (5 b.). Hong Kong: South-Western.

Treadway, D. C., Hochwarter, W. A., Kacmar, C. J., & Ferris, G. R. (2005). Political will, political skill, and political behavior. Organizational Behavior, 26, 229-245.

Van Velsor, E., & Leslie, J. B. (1995). Why executives derail: Perspective across time and culture. Academy of Management Executive, 9, 62-72.

Veroff, J. (1992). Power motivation. C. P. Smith içinde, Motivation and personality: Handbook of thematic content analysis (s. 278-285). New York: Cambridge University Press.

Vroom, V. H. (1972). Work and motivation. New York: Free Press.

Walster, E., Walster, G. W., & Berscheid, E. (1978). Equity: Theory and research. Boston: Allyn and Bacon.

Webster, D. M., & Kruglanski, A. W. (1994). Individual differences in need for cognitive closure. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 1049-1062.

Weiner, B. (1979). A theory of motivation of some classroom experiences. Journal of Educational Psychology, 71, 3-25.

Winter, D. G. (1973). The power motive. New York: Free Press.

Winter, D. G. (1992). Power motivation revisited. C. P. Smith içinde, Motivation and personality: Handbook of thematic content analysis (s. 301-310). New York: Cambridge University Press.

Yamaguchi, I. (2003). The relationships among individual differences, needs and equity sensitivity. Journal of Managerial Psychology, 18(4), 324-344.
DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 253 49 65 Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr