PORTFÖY SEÇİMİNDE TOPLAM RİSKİ TEMEL ALAN PORTFÖY PERFORMANS ÖLÇÜTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet Fatih BAYRAMOĞLU, Nagihan YAYALAR

Öz


Bu çalışmanın amacı; toplam riski temel alan portföy performans ölçütlerinden hangisinin portföy optimizasyonunda daha başarılı olduğunu ortaya koymak ve elde edilen bulgular çerçevesinde portföy optimizasyonuyla ilgili teoriye ve uygulamaya yönelik çıkarımlarda bulunmaktır. Bu amaçla Sharpe, M2, Fama ve VaR performans ölçütlerinin Markowitz Ortalama Varyans Modeli ile çeşitli yatırım kısıtları çerçevesinde yapılan portföy optimizasyonlarında kullanımı sağlanmıştır. Bu kapsamda Borsa İstanbul BIST 30 Endeksi’nde yer alan 11 farklı sektörden 22 adet pay senedi ile 24 aylık yatırım dönemi (31.12.2013-30.11.2015) için 576 portföy optimizasyonu yapılmıştır. Sonuçlar, en başarılı performans ölçütünün Fama olduğunu, bunu Sharpe ve M2 performans ölçütünün takip ettiğini, en düşük performansı ise VaR performans ölçütünün verdiğini, dolayısıyla toplam risk ile aynı zamanda beklenen getiriyi de dikkate alan performans ölçütlerinin daha başarılı olduğunu ortaya koymuştur.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ayaydın, Hasan (2013). “Türkiye’deki Emeklilik Yatırım Fonlarının Performanslarının Analizi”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22(2): 59-80.

Bacon, Carl (2008). Practical Portfolio Performance Measurement and Attribution. Second Edition. England: John Wiley & Sons.

Banthia, Neeta (2011). Diversification Applications in Portfolio Management. Mumbai: Welingkar Institute of Management Development & Research.

Baykan, Gülşah (2010). Portföy Yönetimi ve İMKB’de Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bekçi, İsmail (2001). Optimal Portföy Oluşturulmasında Bulanık Doğrusal Programlama Modeli ve İMKB’de Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Berk, Niyazi (2010). Finansal Yönetim. 10. Baskı. İstanbul: Türkmen Kitabevi.

Bolak, Mehmet (2001). Sermaye Piyasası Menkul Kıymetler ve Portföy Analizi. 4. Baskı. İstanbul: Beta Basım.

Christopherson, John A., Carino, David R. ve Ferson, Wayne E. (2009). Portfolio Performance Measurement and Benchmarking. USA: The McGraw Hill Companies.

Çalışkan, Tuncer (2011). “Black-Litterman ve Markowitz Ortalama-Varyans Modeli ile Oluşturulan Portföylerin Performanslarının Ölçülmesi”. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (Akademik Fener) 15(1): 99-109.

Çetin, Ali Cüneyt (2007). “Markowitz Kuadratik Programlama ile Optimal Portföy Seçimi”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12(1): 63-81.

Dağlı, Hüseyin, Bank, Semra ve Er, Bünyamin (2008). “Türkiye’deki Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının Performans Değerlendirmesi”. Muhasebe ve Finansman Dergisi 40: 84-95.

Demirtaş, Özgür ve Güngör, Zülal (2004). “Portföy Yönetimi ve Portföy Seçimine Yönelik Uygulama”. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi 1(4): 103-109.

Erdoğan, Oral ve Özer, Levent (1998). Sermaye Piyasasında Kurumsal Yatırımcılar. İstanbul: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası.

Fabozzi, Frank J. ve Markowitz, Harry (2011). The Theory and Practice of Investment Management. Second Edition. USA: John Wiley & Sons.

Gökgöz, Fazıl ve Günel, Mehmet Ogan (2012). “Türk Yatırım Fonlarının Portföy Performanslarının Analizi”. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3: 3-25.

Gümüş, Fatih Burak ve Üngir, Kerem (2014). “2008 - 2012 Dönemi Arası Türk Yatırım Fonlarının Portföy Performans Analizi”. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 2(3): 139-163.

Hendricks, Darryll (1996). “Evaluation of Value-at-Risk Models Using Historical Data (Digest Summary)”. Economic Policy Review Federal Reserve Bank of New York 2(1): 39-67.

Kaya, Cansın ve Kocadağlı, Ozan (2012). “Etkin Sınır ve Beta Katsayı Kısıtlı Portföy Seçim Modeli Üzerine Bir Uygulama”. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 11(22): 19-35.

Kayacan, Erdal, Ulutaş, Barış ve Kaynak, Okyay. (2010). “Grey System Theory - Based Models in Time Series Prediction”. Expert Systems with Applications 37(2): 1784-1789.

Konuralp, Gürel (2005). Sermaye Piyasaları Analizler, Kurumlar ve Portföy Yönetimi. 3. Baskı. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.

Korkmaz, Turhan ve Ceylan, Ali (2010). Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi. 5. Baskı. Bursa: Ekin Kitabevi.

Korkmaz, Turhan ve Uygurtürk, Hasan (2011). “Türkiye’de İşlem Gören Hisse Senedi Ağırlıklı Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması”. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(1): 1-15.

Küçüksille, Engin (2009). Veri Madenciliği Süreci Kullanılarak Portföy Performansının Değerlendirilmesi ve İMKB Hisse Senetleri Piyasasında Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Markowitz, Harry (1952). “Portfolio Selection”. The Journal of Finance (7)1: 77-91.

Özçam, Mustafa (1997). Varlık Fiyatlama Modelleri Aracılığıyla Dinamik Portföy Yönetimi. 1. Baskı. Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu.

Rao, Sapar Narayan ve Ravindran, Madava (2003). “Performance Evaluation of Indian Mutual Funds”, (file:///C:/Users/iibf021/Downloads/SSRN-id433100..pdf, 12.11.2015’te erişildi).

Redman, Arnold L., Gullet, Nell S. ve Manakyan, Herman (2000). “The Performance of Global and International Mutual Funds”. Journal of Financial and Strategic Decisions 13(1): 75-85.

Reilly, Frank K. ve Brown, Keith C. (1999). Investment Analysis & Portfolio Management. Sixth Edition, USA: Cengage Learning.

Strong, Robert A. (1993). Portfolio Construction Management and Protection. USA: West Publishing Company.

Uyar, Umut ve Gökçe, Altan (2015). “2008 Küresel Ekonomik Krizinin Bankacılık Hisse Senetleri Performansı Üzerine Etkisi”. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 7(12): 209-225.

Viera, Anthony J. ve Garrett, Joanne M. (2005). “Understanding Interobserver Agreement the Kappa Statistic”. Fam Med 37(5): 360-363.

Vysniauskas, P., & Rutkauskas, A.V. (2014). “Performance Evaluation of Investment (Mutual) Funds/Investiciniu Fondu Veiklos Vertinimas”. Business: Theory and Practice 15(4): 398-407.

Yıldırım, Hakan ve Çolakyan, Arin (2014). “Finansal Yatırım Araçlarında Riske Maruz Değer Uygulaması”. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 29(1): 1-24.

Yolsal, Handan (2012). “A Tipi Yatırım Fonlarının Performansı: Banka ve Aracı Kurum Fonları Üzerine Bir İnceleme”. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 32(1): 343-364.

Wen, Kun-Li, Wen, Jet-Chou ve Huang, Kuo-Hsun (2000). “The Study of α in GM (1,1) Model”. Journal of the Chinese Institute of Engineers 23(5): 583-589.

Wu, Hong and Chen, Fuzhong (2011). Application of Grey System Theory to Exchange Rate Prediction in the Post-Crisis Era. International Journal of Innovation Management 2(2): 83-89.
DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 253 49 65 Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr