MALİ KURALLAR VE TEORİK TEMELLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

İrem ÇETİN

Öz


Borçlanma ve bütçe açıklarındaki keskin artışlar kamu maliyesinin sürdürülebilirliği konusundaki endişeleri arttırmış, pek çok ülkede mali kurallar bu soruna çözüm olarak uygulamaya konmuştur Literatürde, ihtiyari politikanın neden olacağı borçlanma ve bütçe açığı eğilimi ile zaman tutarsızlığı, kurala dayalı politikanın ihtiyari politikaya göre daha etkin olmasının nedeni olarak ifade edilmektedir. Bu noktada, hükümetlerin borçlanma ve bütçe açığı eğiliminin anlaşılmasında ekonomi ve politika arasındaki ilişkin dikkatle incelenmesi ve analizi önem taşımaktadır. Bu inceleme, mali kuralların teorik temellerinin anlaşılmasına yardımcı olacağı gibi mali sürdürülebilirlik açısından da mali kuralların etkinliğinin analizine imkan verecektir.

Bu çerçevede, çalışmanın amacı, pek çok ülkede kamu maliyesinin sürdürülebilirliği konusundaki sorunlara çözüm olarak uygulamaya konan mali kuralların gelişiminin, rasyonalitesinin ve teorik temellerinin politika ve ekonomi arasındaki ilişki üzerinden ortaya konulmasıdır. Çalışmada, kurala dayalı maliye politikasının teorik nedenlerinin politik makroekonomi modelleri çerçevesinde ele alınmasıyla, mali kural alanında gerçekleştirilecek olan teorik ve ampirik çalışmalara katkı sağlanacağı düşünülmektedir. 


Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr