ERGENLERDE ROMANTİK İLİŞKİLER AÇISINDAN GELECEK ZAMAN YÖNELİMLERİ İLE BENLİK KURGULARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Nurgül YAVUZER

Öz


Bu çalışmada, ergenlerin romantik ilişkilerde gelecek zaman yönelimleri ile benlik kurguları arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmaya, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde eğitim gören, farklı bölümlerden 18-25 yaş arasında, 238’i(%80,7) kadın, 57’si (%19,3)erkek toplam 295 ergen katılmıştır. Araştırmada “Kişisel Bilgi Formu”,” Romantik İlişkilerde Gelecek Zaman Yönelimi Ölçeği”,”Özerklik-İlişkisellik Ölçekleri” kullanılmıştır. Bu çalışma  betimsel tarama modelinde bir çalışmadır. Verilerin analizinde, farklılıkların incelenmesinde bağımsız t-testi, etkilerin analizine ilişkin olarak ANOVA, değişkenlerin incelenmesine yönelik olarak, çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır.  Araştırma sonuçlarına göre   kadınların RİGZÖ puanları erkeklere göre anlamlı derecede daha yüksektir.  İlişki süresine göre RGZÖ puanları 3-5 yıl arası ilişkisi olanların 1 yıldan az süredir birlikte olanlara göre anlamlı derecede yüksektir. İlişkiye bağlılık değişkeninin, RİGZO puanlarını anlamlı ve pozitif yönde yordadığı saptanmıştır. İlişkiye bağlılık değişkeninin, ilişkisel benlik puanlarını pozitif yönde yordadığı görülmektedir. Sadece İlişkisel Benlik değişkeninin RİGZÖ puanlarını anlamlı ve pozitif yönde yordadığı görülmektedir.  


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Çelenk, Özgür vd. (2011). “Relationship Satisfaction Among Turkish and British Adults”. International Journal of Intercultural Relations 35: 626-640.

Ercan, Hülya (2011). “İlişkisel- Bireyci-Toplulukçu Benlik Ölçeği’nin Psikomatik Özellikleri ve Uyarlaması”. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 13(21): 37-45

Ercan, Hülya (2013). Genç Yetişkinlerde Benlik Kurgusu Üzerine Bir Çalışma. Journal of World of Turks, Vol.5. No:2

Eryılmaz, Ali (2011). “Ergen Öznel İyi Oluşu ile Olumlu Gelecek Beklentisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 24: 209-215.

Gjesme, Torgrim (1983). “Introduction: An Inquiry Into the Concept of Future Orientation”. International Journal of Psychology 18: 347-350.

Gjesme, Torgrim (1983a). “On the Concept of Future Time Orientation: Considerations of Some Functions ‘and Measurements’ Implications”. International Journal of Psychology 18: 443-461.

Güler, Ayça (2004). Relationship Betweeen Self- Construals and Future Time Orientations. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Hogg, A. Michael ve Vaughan, Graham (2014). Sosyal Psikoloji. Ankara: Ütopya Yayınları.

Hortaçsu, Nuray (2003). İnsan İlişkileri. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

Hortaçsu, Nuray (2012). En Güzel Psikoloji Sosyal Psikoloji. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

İmamoğlu, Olcay ve Karakitapoğlu-Aygün, Zahide (2004). “Self-Construals and Values in Different Cultural and Socioeconomic Contexts”. Genetic, Social, and General Psychology Monographs 130: 277-306.

İmamoğlu, Olcay ve Güler-Edward, Ayça (2007). “Geleceğe İlişkin Yönelimlerde Benlik Tipine Bağlı Farklılıklar”. Türk Psikoloji Dergisi 22(60): 115-132.

Kağıtçıbaşı, Çiğdem (1996). “Özerk-ilişkisel Benlik: Yeni Bir Sentez”, Türk Psikoloji Dergisi 11(37): 36-43.

Kağıtçıbaşı, Çiğdem (2005). “Autonomy and Relatedness in Cultural Contex: Implications For Self and Family”. Journal of Cross-Cultural Psychology 36: 403-422.

Kağıtçıbaşı, Çiğdem vd. (2006). “Assessment, Analysis, and Cross-Cultural Validation of Autonomous and Related Self Construals”. (Progress report). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

Kağıtçıbaşı, Çiğdem (2010). Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi ve Kültürel Psikoloji. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

Kalkan, Melek ve Koç, Hatice (2010). “Romantik İlişkilerde Gelecek Zaman Yönelimine Ebeveynlik Stillerinin Etkisi: Geçici İlişkilere Karşılık Uzun Dönemli Bağlanım”. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 7(2).

Küçükarslan, Müzeyyen ve Gizir, Cem (2014). “Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 5(42): 148-159.

Markus, Hazel Rose ve Kitayama, Shinobu (1991). “Culture and the Self: Implicacations For Cognition, Emotion and Motivation”. Psychological Review 98: 224-253.

McCabe, Kevin ve Barnett, Rosalind (2000). “First Comes Work, Then Comes Marriage: Future Orientation Among African American Young Adolescents”. Family Relations, 49(1): 63-70.

McWilliams, Nancy (2009). Psikanalitik Tanı. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Mitchell, Stephen ve Black, Margaret (2012). Freud ve Sonrası. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Nurmi, Erik (1991). “How do Adolescents See Their Future? A Review of the Development of Future Orientation and Planning”. Developmental Review 11: 1-59.

Oruçlular, Yasemin (2013). Vücut Algısının Aracı Rolü Üzerinden Özerk- İlişkisel Benlik Özellikleri ve Yeme Tutumu İlişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Öner, Bengi (2000). “Future Time Orientation and Relationships With the Opposite Sex”, The Journal of Psychology, 134(3): 306-314.

Öner, Bengi (2000a). “Relationship Satisfaction and Dating Experience: Faktors Affecting Future Time Orientation in Relationships With the Opposite Sex”. The Journal of Psychology 134(5): 537-536.

Öner, Bengi (2001). “Factors Predicting Future Time Orientation For Romantic Relationships With the Opposite Sex”. The Journal of Psychology. 135(4): 430-438.

Öner, Bengi (2002). “Self-Monitoring and Future Fime Orientation in Romantic Relationships”. The Journal of Psychology 136(4): 420-424.

Özdemir, Yalçın (2012). “Ergenlerin Öznel İyi Oluşlarının Özerk, İlişkisel-Özerk, İlişkisel Benlik Kurguları Açısından İncelenmesi”. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4(38): 188-189.

Özdemir, Yalçın ve Çok, Figen (2011). “Ergenlikte Özerklik Gelişimi”. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(36): 152-164.

Özdemir, Yalçın ve Çok, Figen (2011a). “Ailede Özerk- İlişkisel Benlik Ölçeklerinin Lise Öğrencileri İçin Uyarlanması ve Psikometrik Özellikleri”. Elementary Education Online 10(1): 121-132.

Sakallı-Uğurlu, Nuray (2003). “How do Romantic Relationship Satisfaction, Gender Stereotypes, and Gender Relate to Future Time Orientation in Romantic Relationships”. The Journal of Psychology 137(3): 294-303.

Trommsdorff, Gisela (1983). “Future Orientation and Socialization”. International Journal of Psychology 18: 81- 406.

Wasti, Arzu ve Erdil, Selin (2007). “Bireycilik ve Toplulukçuluk Değerlerinin Ölçülmesi: Benlik Kurgusu ve INDCOL ölçeklerinin Türkçe Geçerliliği”. 15.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. Sakarya.

Wong, Sowan ve Goodwin, Robin (2009). “Experiencing Marital Satisfaction Across Three Cultures: A Qualitative Study”. Journal of Social and Personal Relationships 26: 1011- 1028.

Yavuzer, Haluk (2007). Gençleri Anlamak. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Zimbardo, Philip G. ve Boyd, John N. (1999). “Putting Time in Perspective: A Valid, Reliable İndividual Differences Metric”. Journal of Personality and Social Psychology 77(6): 1271-1288.
DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr