NEO-LİBERALİZM, KÜRESEL KRİZ VE EMEK PİYASASINDA YAŞANAN DÖNÜŞÜMLER: GÜNEY AVRUPA BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

Hasan BAKIR

Öz


2008 küresel krizi sonrasında neo-liberalizmin eleştirilmesi beklenirken gelinen noktada kriz sürecinden daha fazla neo-liberalizm ile çıkılacağı beklentisi yaratılmıştır. Nitekim 2008 krizinden ciddi anlamda etkilenen Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin neo-liberal politikaları uygulamaya zorlanması ve bu doğrultuda emek piyasalarının esnekleştirilerek neo-liberalizmin yarattığı krize çare bulunacağı beklentisi oldukça dikkat çekicidir. Bu süreç neo-liberalizmin Avrupa’yı nasıl etkisi altına aldığını göstermesi açısından da oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı Avrupa Birliği’nin çevresini oluşturan ve krizden en yoğun şekilde etkilenen Güney Avrupa ülkelerinin emek piyasalarını analiz ederek Avrupa Birliği’nde yaşanan neo-liberalleşme sürecini ortaya koymaktır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akçay, Ümit ve Güngen Ali R. (2014). Finansallaşma, Borç Krizi ve Çöküş: Küresel Kapitalizmin Geleceği. Ankara: notabene Yayınları.

Aygül, Cenk (2014). “Financial Crisis in Southern Europe in comparison with Eastern Europe”. METU Studies in Development 41(3): 277-296.

Aytaç, Erdem S. (2013). Türkiye: Dengeli ve Sürdürülebilir Yüksek Büyüme Peşinde. Ülke Deneyimleri Işığında: Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen. Eds. F. Şenses, Z. Öniş ve C. Bakır. İstanbul: İletişim Yayıncılık. 375-398.

Bağımsız Sosyal Bilimciler (2011). Türkiye’de ve Dünyada Ekonomik Bunalım, 2008-2009. İstanbul: Yordam Kitap.

Bakır, Hasan (2016a). Emek Piyasalarında Yaşanan Dönüşümün Politik Ekonomisi: Türkiye Bağlamında Bir Analiz. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bakır, Hasan, vd. (2016b). “Political Economy of the Eurozone Debt Crisis: An Evaluation in the Context of South and North European Capitalisms”. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 14(3): 171-183.

Banyuls, Joseph ve Recio, Albert (2012). “Spain: the nightmare of Mediterranean neoliberalism”. A triumph of failed ideas European models of capitalis in the crisis. Ed. In Steffen Lehndorff . Brussels: European Trade Union Institute (ETUI). 199-217.

Basso Gaetano vd. (2011). The Effects of the Recent Economic Crisis on Social Protection and Labour Market Arrangements across Socio-Economic Groups. Institute for the Study of Labor (IZA), Discussion Paper Series, No. 6080.

Bayram, İsmail E. (2013). “Finans Odaklı Büyüme ve Avrupa’da Sosyal Refah Devletinin Geleceği: Kriz Sürecinde İsveç ve İrlanda Deneyimleri”. Ülke Deneyimleri Işığında: Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen. Eds. F. Şenses, Z. Öniş ve C. Bakır. İstanbul: İletişim Yayıncılık. 143-168.

Bieler, Andreas (2006). What future Union? The struggle for a Social Europe. Concepts of European Social Model Workshop. Vienna.

Bieler, Andreas (2008). “Labour and the Struggle over the future European model of capitalism: British and Swedish trade unions and their positions on EMU and European cooperation”. The British Journal of Politics&International Relations 10(1): 84-104.

Blanchard, Olivier, Jaumotte, Florence ve Loungani, Prakash (2014). “Labor Market Policies and IMF advice in advanced economies during the Great Recession”. IZA Journal of Labor Policy 3(2): 1-23.

Bosco, Anna ve Verney, Susannah (2012). “Electoral Epidemic: The Political Cost of Economic Crisis in Southern Europe, 2010-2011”. South European Society and Politics 17(2): 129-154.

Boyer, Robert (2010). “The Collapse of Finance but Labour Remains Weak”. Socio- Economic Review, 8: 341-376.

Bozkurt, Sumercan (2011). The Political Economy of Social and Labour Market Policy Transformation in the European Periphery: A Comparative Examination of Greece, Spain and Turkey. The University of Nottingham.Working Paper WP020.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı (ÇSGB) (2014), “Ulusal İstihdam Stratejisi”, (http://www.uis.gov.tr/Media/Books/UIS-tr.pdf 29 Kasım 2016’da erişildi).

Crouch, Colin (2011). Neoliberalizmin Garip Ölümsüzlüğü. Çev. U. Gezen. İstanbul: Açılım Kitap.

Deutschmann, Christoph (2014). “The future of the European Union: A ‘Hayekian regime?”. European Journal of Social Theory 17(3): 343-358.

Di Quirico, Roberto (2010). “Italy and the Global Economic Crisis”. Bulletin of Italian Politics, 2(2): 3-19.

Douzinas, Costas (2010). “Greeks must fight the neo-liberal EU”. The Guardian. 4 Feb. 2010.

Douzinas, Costas (2015). Krizde Felsefe ve Direniş: Yunanistan ve Avrupa’nın Geleceği. Çev. T. B. Işık. İstanbul: Metis Yayınları.

Esping- Andersen, Gøsta (1990). The Three Worlds Of Welfare Capitalism. Oxford: Blackwell Publishers.

European Commission (2008), Turkey 2008 Progress Report, COM(2008) 674.

European Commision (2016) “Turkey 2016 Report”, COM(2016) 715.

Eurostat, (http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, 9 Mart 2018’de erişildi.)

Featherstone, K.evin (2008). ‘Varieties of Capitalism’ and the Greek case: explaining the constraints on domestic reform?. GreeSE Paper, No 11.

Gough, Ian (2013). Güney Avrupa’da Sosyal Yardım. Sosyal Politika Yazıları. Eds. A. Buğra ve Ç. Keyder . İstanbul: İletişim Yayınları. 231-260.

Hall, Peter A.ve Soskice, David (2001). An Introduction to Varieties of Capitalism. Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. Eds.Peter A. Hall & David Soskice. Oxford: Oxford Universty Press. 1-68.

Hall, Peter A. (2012). “The Economics and Politics of the Euro Crisis”. German Politics 21(4): 355-371.

Hermann, Christoph ve Hofbauer, Ines (2007). “The European Social Model: Between Competitive Modernisation and Neoliberal Resistance”. Capital&Class 31(3): 125-139.

International Monetary Fund (IMF) (2016). Italy: 2016 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement By The Executive Director for Italy. IMFCountryReport No. 16/222.

Kouvelakis, Stathis (2011). “The Greek Cauldron”. New Left Review 72: 1-8.

Kutlay, Mustafa (2013). “Euro Krizinin Politik Ekonomisi ve AB’nin Uluslararası Sistemdeki Geleceği”. Ülke Deneyimleri Işığında: Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen. Eds. F. Şenses, Z. Öniş ve C. Bakır. İstanbul: İletişim Yayıncılık. 169-185.

Lallement, Michel (2011). “Europe and the Economic crisis: Forms of labour market adjustment and varieties of capitalism”. Work, Employment& Society 25(4): 627-641.

Lapavistas, Costas vd. (2010). “Eurozone crisis: begar thyself and thy neighbour”. Journal of Balkan and Near Eastern Studies 12(4): 321-373.

Lisbon European Council (2000), “23 and 24 March Precidency Conclusion”, (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00100-r1.en0.htm , 11Şubat.2016’da erişildi).

López, Isidro ve Rodríguez, Emmanuel (2011). “The Spanish Model”. New Left Review, 69:1-15.

Lucarelli, Bill (2012). “Financialization and Global Imbalances: Prelude to Crisis”. Review of Radical Political Economics,

(10): 1-19.

Meardi, Guglielmo (2012.). Peripheral convergence in the crisis? Southern and Eastern European labour markets and industrial relations. SASE Annual Meeting, Boston.

Morsy, Hanan ve Sgherri, Silvia (2010). After the Crisis: Assessingthe Damage in Italy. IMF Working Paper WP/10/244.

OECD, “Statistics”,( http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=36324#, 27 Kasım 2016’da erişildi).

Oğuz, Şebnem ve Ercan, Fuat (2010). Avrupa Birliği’nde Emek Üzerindeki Yeni Kontrol Biçimleri ve Türkiye’deki Sendikaların Tepkileri. Emek ve Siyaset. Eds. A. R. Güngen, F. Ercan, Ö. Tezçek, Ö. Biçer ve Y. Özgün: Ankara: Dipnot Yayınları. 9-21.

Onaran, Özlem (2004). Life After Crisis For Labor And Capital in the Era of Neoliberal Globalization. Working Paper Series ‘Growth and Employment in Europe: Sustainability and Competitiveness’, 43. Inst. für Volkswirtschaftstheorie und –politik, WU Vienna University of Economics and Business, Vienna.

Onaran, Özlem (2010). “The Crisis of Capitalism in Europe, West and East”. Monthly Review 62(5) October.

Öz, Sumru (2010). Kriz ve İşsizlik: Başarı Örnekleri ve Çözüm Önerileri. TUSİAD-Koç University Economic Research Forum, Working paper, no. 1024.

Palley, Thomas I. (2007), “Financialization: What it is and Why it Matters”, Political Economy Research Institute Working Paper Series, Number 153.

Regan, Aidan (2013). Political Tensions in Euro-Varieties of Capitalism: the Crisis of the Democratic State in Europe. European University Institute (EUI), Working Papers, Max Weber Programme, MWP 2013/24.

Schmidt, Ingo (2011). “European Capitalism: Varieties of Crisis”, Alternative Routes. 22: 71-85.

Stockhammer, Engelbert (2012). “Financialization, income distribution and the crisis”. Investigaciòn Econòmica LXXI:279: 39-70.

Şenses, Fikret, Öniş, Ziya ve Bakır Caner (2013). “Giriş ”. Ülke Deneyimleri Işığında: Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen. Eds. F. Şenses, Z. Öniş ve C. Bakır. İstanbul: İletişim Yayıncılık. 7-13.

Tayfur, Fatih M. (2013). Tarihsel Süreç İçinde Güney Avrupa’nın Borç Krizi: Yunanistan, İspanya ve Portekiz. Ülke Deneyimleri Işığında: Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen. Eds. F. Şenses, Z. Öniş ve C. Bakır. İstanbul: İletişim Yayıncılık. 187-218.

Türel, Oktar (2013). “Avrupa Birliği’nde Ekonomik ve Parasal Birlik Süreci: Geçmiş ve Gelecek”. ODTÜ Gelişme Dergisi 40(2): 395-432.

Türkiye İstatistik Kurumu (Tüik), (http://www.tuik.gov.tr/Start.do , 27 Kasım 2016’da erişildi.)

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) (2008), “Küresel Krize Karşı Alınması Gereken Tedbirler”, http://www.tisk.org.tr/upload_duyuru_ek/2008/12062013181941-kureselkriz.pdf (11. 02. 2016 ).

Yeldan, Erinç (2009). “Kapitalizmin Yeniden Finansallaşması ve 2007/2008 Krizi: Türkiye Krizin Neresinde?”. Çalışma ve Toplum, 2009/1: 11-28.

Sayılı “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, 26 Mayıs 2008 26887 sayılı Resmi Gazete
DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr