ZİRAAT BANKASI’NIN İLK YİRMİ YILINA AİT BAZI KAYITLARIN İNCELENMESİ

Ömer YAZAN

Öz


Türkiye’nin ilk milli bankası olan Ziraat Bankası’nın tarihi ülkenin son iki asırda yaşadığı ekonomik ve sosyal değişimlere ışık tutmaktadır. Banka 1908 yılında geçmiş yirmi yıla ait verileri de içeren bir kesin hesap özeti yayınlamıştır. Bu belgede bankanın sermayesi, kredi ve tevdiat işlemleri, alacakları, nakit pozisyonu, eğitime, ulaşıma ve Hazine’nin finansmanına katkısı, diğer kuruluşlarla ilişkisi ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu çalışma ilgili belgeyi inceleyerek muhasebe ve finans tarihi alanına bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Arıkan, Zeki (1989). “İzmir’de İlk Kooperatifleşme Çabaları”. Tarih İncelemeleri Dergisi. 7: 31-42.

Gündüz, Mustafa (2010). “Tanzimat’tan Cumhuriyete Eğitim Sisteminin Finansmanını Sağlama Düşünce, Öneri ve Uygulamaları (1860-1930). e-Journal of New World Sciences Academy. 5/4: 1658-1669.

Güneş, Mehmet (2014). “Osmanlı Köy ve Mahalle İdarelerinde Yeni Bir Dönem: İhtiyar Meclislerinin Teşekkülü”. Journal of History Studies.6/3:163-177.

İloğlu, Asım Süreyya (1964). Türkiye’de Zirai Kredi ve T.C. Ziraat Bankası. Sosyal Siyaset Konferansları 15. Kitap, İstanbul Üniversitesi Yayınları.

Keskin, Özkan (2010). “Osmanlı İmparatorluğu’nda Modern Ziraat Eğitiminin Yaygınlaşması: Ankara Numune Tarlası ve Çoban Mektebi”. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (OTAM) Dergisi. 28: 87-106.

Quataert, Donald (Çev. Salih Kış) (2011). “Gelişim Açmazı: 1888-1908 Osmanlı Türkiyesi’nde Ziraat Bankası ve Ziraat Reformu”. Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 29: 461-482.

Ziraat Bankası (1908). Ziraat Bankası 1324 Senesi Hesab-ı Kati Hülasası. Matbaa-i Osmaniye. Dersaadet. (http://isamveri.org/pdf risaleosm/RE15650.pdf/, 05 Şubat 2017’de erişildi).

Ziraat Bankası (1926). 1335 İle 1339 Sene-i Hesabiyelerine Ait Heyet-i Umumiyeye Takdim Kılınan Meclis İdare Raporu. Yeni Gün Matbaası. Ankara. (http://isamveri.org/pdfrisaleosm/R158405.pdf/, 12.01.2017’de erişildi).
DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr