SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

Gülsün ERİGÜÇ, Furkan ŞAHİNBAŞ, Şenol DEMİRCİ, Gülcan ŞANTAŞ

Öz


Bu çalışmada sağlık kurumlarında insan kaynakları alanında performans değerleme, kariyer, ücret, personel seçme ile ilgili çalışmaların tematik dağılımlarının ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında 84 çalışmanın yapıldığı tespit edilmiştir. İçerik analizi ile konu dağılımı incelendiğinde, ücret (%34,52) ve performans değerleme (%28,57) konularının en çok çalışılan konular olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, sağlık kurumlarında en az çalışılan konunun kariyer (%11,90) olduğu ortaya konulmuştur. Toplamda 84 çalışmadan 54’ünün yüksek lisans tezi, 6’sının doktora tezi ve 24’ünün makale olduğu bulgusu elde edilmiştir. 1990-1995 yıllarında performans değerleme, kariyer, ücret, personel seçme ile ilgili yalnızca 2 akademik çalışma bulunmasına rağmen, 2011-2015 yılları arasında 40’a yükselmiştir. Çalışmaların araştırma örneklemine göre dağılımı incelendiğinde, en fazla hemşireler ve hekimler üzerinde araştırmaların yapıldığı belirlenmiştir. Araştırmaların büyük oranda anket tekniğiyle (68) yürütüldüğü saptanmıştır. İleride yapılacak çalışmalarda görüşme, gözlem gibi farklı yöntemlerin kullanılması, farklı bakış açılarını ve problem alanlarını belirlemede yardımcı olabilir. Sağlık kurumlarında insan kaynakları alanında özellikle doktora düzeyinde yapılacak nitelikli çalışmaların sayısının artırılması önerilebilir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aldemir, Ceyhan, Budak, Gönül ve Ataol, Alpay (2004). İnsan Kaynakları Yönetimi. İzmir: Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi.

Bach, Stephen (2005). Managing Human Resources: Personnel Management in Transition. 4th ed. Oxford: Blackwell.

Bayın, Gamze (2015). “Türkiye'de Sağlık Turizmi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Değerlendirmesi”. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 2015(1): 49-55.

Bernard, Arthur Michael, Douglas, Hall and Barbara, Lawrence (1989). “Generating New Directions In Career Theory: The Case For A Transdisciplinary Approach”. The Handbook of Career Theory. Ed. M.B. Arthur, D.T. Hall and B. Lawrence. New York: Cambridge University.

Carriere, Brian, Muise, Melanie, Cummings, Greta, Newburn-Cook, Chris (2009). "Healthcare Succession Planning: An Integrative Review". Journal of Nursing Administration. 39(12): 548-555.

Coşkun, İbrahim, Dündar, Şahin ve Parlak, Cansu (2014). “Türkiye’de Özel Eğitim Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (2008-2013)”. Ege Eğitim Dergisi 15(2): 375-396.

Erdoğan, İlhan (1991). İşletmelerde Personel Seçimi ve Başarı Değerleme Teknikleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

Ergeneli, Azize (2016). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Geylan, Ramazan (1992). Personel Yönetimi, Eskişehir: Met Yayınevi.

Göktaş, Bayram ve Erdem, Ramazan (2006). “Sağlık Yönetimi Alanında Yapılan Tezlerin Profili”. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 1(1): 53-63.

Can, Halil, Kavuncubaşı, Şahin ve Yıldırım, Selami (1995). Kamu ve Özel Kesimde Personel Yönetimi. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Gül, İsa, Yeşiltaş, Aysun, Keklik, Belma (2016). “Sağlık Yönetimi Lisansüstü Programlarında Yapılan Tezlerin Profili”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1(13): 231-244.

Holley, William H. and Jennings, Kenneth M. (1987). Personnel Human Resources Management Contrubutions and Activities. Chicago: Second Publishers.

Kalkınma Bakanlığı (2013). Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Ankara. http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/12/Onuncu%20Kalk%C4%B1nma%20Plan%C4%B1.pdf, 15 Şubat 2017’de erişildi.

Karahan, Atila ve Özgür, Ersan (2011). Hastanelerde Performans Yönetim Sistemi ve Veri Zarflama Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Karimi, Sean, Singh, Gangaram (2004). “Strategic Compensation: An Opportunity for Union Activism”, Compensation Benefits Review 36(2): 62-67.

Landon, Bruce, Reschovsky, James, Blumenthal, David. (2003). "Changes in Career Satisfaction Among Primary Care and Specialist Physicians, 1997-2001". Jama 289(4): 442-449.

Lyria, Rita Kagwiria, Namusonge, G.S. and Karanja, Kabare (2017). “The Effect of Career Management on Organizational Performance of Firms Listed in the Nairobi Securities Exchange”. Journal of Human Resource and Leadership 1(3): 31-42.

Ötün, Tuba (2013). Kamu Sağlık Sektöründe Stratejik Yönetim Sürecinde Performans Ölçümü ve Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.

Pransky, Glenn, Benjamin, Katy and Dembe, Allard (2001). “Performance and Quality Measurment in Occupational Health Services: Current Status and Agenda for Further Research”. American Journal of Industrial Medicine (40): 295-306.

Sabuncuoğlu, Zeyyat ve Tüz, Melek (1998). Örgütsel Psikoloji. Bursa: Alfa Kitabevi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. 2014 – 2017 Stratejik Planı, http://thsk.saglik.gov.tr/eDosya/05/Stratejik_Plan_2014-2017.pdf, 15 Şubat 2017’de erişildi.

Soykenar, Mehmet (2008). Sağlık İşletmelerinde Personelin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde Örnek Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.

Stoddard, Jeffrey, Hargraves, Lee, Reed, Marie, Vratil, Alison (2001). "Managed Care, Professional Autonomy, and Income". Journal of General Internal Medicine 16(10): 675-684.

Şantaş, Fatih ve Kahraman, Gülcan (2017). “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Algı: Hekim, Hemşire Ve Eczacının "Ekşi Sözlük"te Sunumu”. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 8(19): 207-226.

Şantaş, Fatih, Özer, Özlem ve Çıraklı, Ümit (2012). “Türk Kalkınma Planlarında Sağlık İnsan Gücü Planlaması”. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2(2): 45-59.

Tengilimoğlu, Dilaver, Işık, Oğuz ve Akbolat, Mahmut (2012), Sağlık İşletmeleri Yönetimi (4. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.

Tortop, Nuri vd. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi (4.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Yelboğa, Atilla (2010). Yönetimde İnsan Kaynakları Çalışmaları. Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları.
DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr