ASGARİ ÜCRET VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Asiye TÜTÜNCÜ, Ayşenur GÖNÜLAÇAN

Öz


Bu çalışmada amaç, asgari ücret ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu bağlamda, reel asgari ücret ve ekonomik büyüme değişkenleri 1983-2014 dönemi dikkate alınarak Türkiye için incelenmiştir. TY-VAR nedensellik testinin kullanıldığı çalışmada, ekonomik büyüme oranlarından asgari ücrete doğru istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif tek yönlü bir ilişki bulunmuştur. Böylelikle ekonomik büyümede meydana gelen artışların, asgari ücrete pozitif yansıdığı söylenebilir. Ancak asgari ücretlerdeki artış, ekonomik büyümeye yansımamaktadır. Bu durum, asgari ücretlilerin artan gelirleriyle ihtiyaçlarını karşılayamadığını göstermektedir. Her ne kadar bireylerin reel ücretlerinde artış yaşansa da, bu durumun tüketim harcamalarına yansımadığı söylenebilir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aktan, C. Can ve Vural, İ. Yaşar (2002). Yoksullukla Mücadele Stratejileri. Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları.

Asgari Ücret Yönetmeliği (2004). Madde 4.

Cahuc, Pierre ve Michel, Philippe (1996). "Minimum Wage Unemployment and Growth". European Economic Review 40 (7): 1463-1482.

Demir Şeker, Sırma ve Küçükbayrak, Müşerref (2012). “Türkiye’de Bölgesel Asgari Ücretin Uygulanabilirliği”. Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İşgücü Piyasası Çalışma Raporları – 1.

Dickey, David A. ve Fuller, Wayne A. (1981). “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root”. Econometrica 49 (4): 1057-1072.

Fanti, Luciano ve Gori, Luca (2011). “On Economic Growth and Minimum Wages”. Journal of Economics 103(1): 59-82.

Güven, Aytekin vd. (2009). “Asgari Ücret İstihdamı Arttırır mı? (1969–2008) Türkiye Örneği”. EconAnadolu 2009: Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, Haziran 2009, Eskişehir, Türkiye.

Irmen, Andreas ve Wigger, Berthold U. (2002). “National Minimum Wages, Capital Mobility and Global Economic Growth”. CEPR Discussion Papers 3286, C.E.P.R. Discussion Papers.

Kargı, Bilal (2013). “Ücret Yapışkanlığı Hipotezi’nin Test Edilmesi: Türkiye’de Asgari Ücret ve Büyüme Üzerine Zaman Serileri Analizi (2005-2012)”. Çalışma ve Toplum 2: 183-210.

Koç, Abdilcelil (2016). “Türkiye’de 1980 Sonrasının Politik İktisadı Bağlamında Asgari Ücret Analizi”. Çalışma ve Toplum 3: 1387-1408.

Korkmaz, Adem (2004). “Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Türkiye’de Asgari Ücret: 1951-2003”. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (1): 53-69.

Korkmaz, Adem ve Çoban, Orhan (2006). “Emek Piyasasında Asgari Ücret, İşsizlik ve Enflasyon Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik Bir Analizi: Türkiye Örneği (1969-2006)”. Maliye Dergisi 151: 16-22.

Özdemir, Ali R. ve Dayioğlu, Melike R. (2015). “Türkiye’nin Asgari Ücret Oranı ‘Seçimi’: Nedenleri ve Olası Sonuçları”. Sosyoekonomi 24 (27): 225-241.

Phillips, Peter C. B. ve Perron, Pierre (1988). “Testing for a Unit Root in Time Series Regression”. Biometrika 75 (2): 335-346.

Prasch, Robert E. (1996). “In Defence of The Minimum Wage”, Journal of Economic Issues 30 (2): 391-397.

Rakıcı, Cemil ve Vural, Tarık (2011). “Asgari Ücret Üzerindeki Toplam Vergi Yükü ve Asgari Ücret Tutarının Anlamı”. Ekonomi Bilimleri Dergisi 3(2), 57-68.

Ravn, Morten O. ve Sørensen, Jan R. (1999). “Schooling, Training, Growth and Minimum Wages”. The Scandinavian Journal of Economics 101 (3): 441-457.

Sunal, Onur ve Sezgin Alp, Özge (2015). “Türkiye’de Reel Asgari Ücretler ve Reel GSYİH Değişmeleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Enflasyon Oranına Endekslenmiş Bir Nominal Asgari Ücret Politikası”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 70 (1): 111-129.

Sunal, Onur ve Sezgin Alp, Özge (2016). “Effect of Different Price Indices on Linkage between Real GDP Growth and Real Minimum Wage Growth in Turkey”. Journal of Economic & Financial Studies 4 (01): 01-10.

Tastan, Serkan ve Ozekicioglu, Halil (2015). “Long-Term Capital Goods Importation and Minimum Wage Relationship in Turkey: Bounds Testing Approach”. Studies in Business and Economics 10 (1): 122-129.

Toda, Hiro Y. ve Yamamoto, Taku (1995). “Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes”. Journal of Econometrics 66 (1): 225-250.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikası (2010). “Asgari Ücrete İlişkin Gerçekler (2006-2010)”. DİSK / Sosyal-İş Sendikası 1-9, Erişim Tarihi: 21.02.2017http://www.sosyal-is.org.tr/yayinlar/asgari_ucret_raporu.pdf

Yılmaz, Burçin ve Terzi, Harun (2006). “Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) Ülkelerinde Asgari Ücretin Karşılaştırmalı Bir Analizi”. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2): 121-137.
DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr