AMATÖR VE PROFESYONEL SPORCULARIN DUYGUSAL ZEKÂLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Esra ERBEKTAŞ, Hanifi ÜZÜM, Güçlü ÖZEN, Tunahan ARSLAN, Gökhan ERTAN, Ahmet ELVEREN

Öz


Bu çalışmada, amatör ve profesyonel olarak spor yapan bireylerin duygusal zekâ düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma genel tarama yöntemlerinden biri olan kesit alma yaklaşımı ve ilişkisel tarama modeli ile yapılmıştır. Araştırmanın çalışma evreni; Ankara, Bolu, Düzce ve Kocaeli illerinde aktif olarak spor yapan 157 kişiden oluşmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak Austin ve ark. (2004) tarafından geliştirilen ve Tatar ve ark. (2011) tarafından Türkçe ’ye uyarlanmış olan Schutth duygusal zeka ölçeği kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda klasman, gelir ve eğitim değişkenleri ile duygusal zeka alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur.

Sonuç olarak araştırma bulgularına göre amatör sporcuların profesyonel sporculara göre daha iyimser bir ruh haline sahip olduklarını ve üniversite mezunu olan sporcuların; lise mezunlarına göre duygularını daha iyi kullandıklarını söyleyebiliriz.

 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Adiloğulları, G. E. ve Gencay S. (2016). “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Duygusal Zekâ ile Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. International Journal of Sports, Exercise and Training Science Cilt 2, 1, 8-21.

Austın, E. J., Saklofske, D. H., Huang, S.H.S., Mckenney, D. (2004). “Measurement of Trait Emotional Intelligence: Testing and CrossValidating A Modified Version of Schutte et al.’s (1998), Measure”, Personality and Individual Differences, , 555–562.

Azimkhani, A. (2014). “Genç ve Yetişkin Kayakçılarda Zihinsel Beceri, Duygusal Zeka Ve Yarışma Kaygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Erzurum, 72-80.

Baba, H. (2012). “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundaki Öğrencilerin Kinestetik ve Duygusal Zekâlarının, İç-Dış Kontrol Odaklarının Akademik Başarılarına Etkisi”. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Haziran, 73-76.

Babaoğlan, E. (2010). “Okul Yöneticilerinde Duygusal Zeka”. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 11, 1, 119-136.

Bar-On, Reuven (2006). “The Bar-On Model of Emotional- Social Intelligence (Esı)”. Psicothema, 18, supl., 13-25.

Başaran, M. H., Taşğın, Ö., Sanioğlu, A. ve Taşkın, A. K. (2009). “Sporcularda Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 21, 534.

Delice, M. ve Günbayı, M. (2013). “Duygusal Zekâ ve Liderlik İlişkisinin İncelenmesi: Polis Teşkilatı Örneği”. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 27, 225.

Güllüce, A. Ç. ve İşcan, Ö. F. (2010). “Mesleki Tükenmişlik ve Duygusal Zeka Arasındaki İlişki”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Ekim, 5(2), 7‐29.

Gürbüz, S. Ve Yüksel, M. (2008). “Çalışma Ortamında Duygusal Zeka: İş Performansı, İş Tatmini, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Bazı Demografik Özelliklerle İlişkisi”. K.K.K. Dokuzuncu Kolordu Komutanlığı, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (2), 174-190.

Karademir, T., Döşyılmaz, E., Çoban, B. ve Kafkas, M. E. (2010). “Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Özel Yetenek Sınavına Katılan Öğrencilerde Benlik Saygısı ve Duygusal Zeka”. Kastamonu Eğitim Dergisi, Vol:18, 2, 653-674, Mayıs. Vol:18 No:2

Kavcar, B. (2011). “Duygusal Zeka İle Akademik Başarı ve Bazı Demografik Değişkenlerin İlişkileri: Bir Devlet Üniversitesi Örneği”. T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi,1-2.

Mayer, J.D. ve Salovey, P. (1993). “The Intelligence of Emotıonal Intelligence”. Intelligence, Volume 17, Issue 4, October–December 1993: 433-442.

Özdayı, N. ve Uğurlu F. M. (2015). “Futbol Hakemlerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Antrenman Bilimi Dergisi, Cilt 1, 1, 31-39.

Öztürk, A. ve Deniz M. E. (2008). “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Duygusal Zekâ Yetenekleri Doyumları ve Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Elementary Education Online, 7(3), 578-599, 2008. İlköğretim Online, 7(3), 578-599.

Pektaş, S. (2013). “Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müzik Bölümü Öğrencileri İle Diğer Lise Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeylerinin Karşılaştırılması” T.C. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Malatya, 63.

Serdengeçti, C. (2003). “I. II. III. Ligdeki Profesyonel Futbolcuların Duygusal Zekâ Düzeylerinin Başarıya Etkisi”. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Konya, 1-2.

Taşkın, A. K. (2008). “Beden Eğitimi Öğrencilerinde Duygusal Zeka Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 44.

Tatar, A., Tok, S., ve Saltukoğlu, G. (2011), “Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zeka Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi”. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 21(4), 325-338.

Titrek,O. (2007). “IQ’dan EQ’ya Geçiş”. PegemA Yayıncılık. Ankara, 64.

Tok, S. (2008). “Performans Sporcusu ve Spor Yapmayan Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zeka İle Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması”. Sporda Psiko Sosyal Alanlar Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İzmir, 48.

Yalız, D. (2013). “Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri İncelenmesi”. Pamukkale Journal of Sport Sciences Pamukkale Journal of Sport Sciences, Vol.4, 2, 94-111.

Yaşar, M. (2010). “Duygusal Zeka ve Sporcu Performansı İlişkisi: Kayseri’de Bir Araştırma”. T.C. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Eylül, Kayseri, 1-90.

Yıldız, M. (2015). “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Bedensel/Kinestetik Zekâ, Duygusal Zekâ ve Sosyal Destek Algı Düzeylerinin İncelenmesi”. T.C. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Muğla, 46.

Zekioğlu, A., Tatar, A. ve Türkmen, M. (2015). “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Cinsiyet Grupları Açısından Duygusal Zekâ Düzeylerinin Karşılaştırılması”. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, Ocak / Şubat / Mart İlkbahar Dönemi Cilt: 4, 11.
DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr