PETROL FİYATLARI VE İSTİHDAM İLİŞKİSİ: G7 ÜLKELERİ ÖRNEKLEMİNDE PANEL VERİ ANALİZİ

Şenay SARAÇ, Aykut YAĞLIKARA

Öz


Günümüz koşullarında sanayi üretiminin en önemli girdisi enerji tüketiminden kaynaklanan maliyetler olup petrol fiyatları bu maliyetlerin ortaya konmasında önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır. Bu nedenle petrol fiyatları ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki birçok çalışmada ele alınmıştır.

Bu çalışmanın amacı petrol fiyatları ile istihdam arasındaki ilişkiyi her biri net petrol ithalatçısı olan G7 ülkeleri örnekleminde panel veri analiz yöntemiyle incelemektir. Bu kapsamda 1986-2014 dönemine ait yıllık ham petrol fiyatları ve istihdam verileri kullanılarak gerçekleştirilen analizde söz konusu ülkeler için petrol fiyatları ile istihdam oranları arasında eşbütünleşme ve nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Altay, Bülent vd. (2013). “Oil Price, Output and Employment and Turkey: Evidence from Vector Error Correction Model”. International Journal of Energy Economics and Policy 3: 7-13

Ateş, Davut ve Gökmen, Gülizar (2013). “Bir Akademik Disiplin Olarak Uluslararası Politik Ekonominin Sınırları”. Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1): 45-71

Barsky, Robert ve Kilian, Lutz (2004). “Oil and the Macroeconomy since the 1970s”. Journal of Economic Perspectives 18(4): 115-134

Blanchard, Oliver ve Gali, Jordi (2010). “The Macroeconomic Effects of Oil Price Shocks: Why Are the 2000s so Different from the 1970s?”. University of Chicago Press 373-421

Brown, Stephen ve Yücel, Mine (2002). “Energy Prices and Aggregate Economic Activity: An Interpratative Survey”. Quarterly Review of Economics and Finance 42: 193-208

Davis, Steven ve Haltiwanger, John (2001). “Sectoral Job Creation and Destruction Responses to Oil Price Changes”. Journal of Monetary Economics 48: 465-512

Doğrul, Günsel ve Soytas, Uğur (2010). “Relationship between Oil Prices, Interest Rate, and Unemployment: Evidence from an Emerging Market”. Energy Economics 32: 1523-1528

Farzanegan, Mohammad R. ve Markwardt, Gunther (2009). “The Effects of Oil Price Shocks on the Iranian Economy”. Energy Economics 31: 134-151

Ferderer, Peter (1996). “Oil Price Volatility and the Macroeconomy”. Journal of Macroeconomics 18 (1): 1-26

Gisser, Misha ve Goodwin, Thomas (1986). “Crude oil and the Macroeconomy: Test of Some Popular Nations". Journal of Money, Credit and Banking 18(1): 95-103

Hamilton, James (1996). “This is What Happened to the Oil Price-Macroeconmy Relationship”. Journal of Monetary Economics 38: 215-220

Hooker, Mark (1996). “What happened to the Oil Price-Macroeconmy Relationship?”. Journal of Monetary Economics 38: 195-213

Jayaraman, Tiru ve Lau, Evan (2011). “Oil Price and Economic Growth in Small Pacific Island Countries”. Scientific Research 2: 153-162

Keane, Michael ve Prasad, Eswar (1991). The Employment and Wage Effects of Oil Price Shocks: A Sectoral Analysis. Institute for Emprical Macroeconomics Federal Reserve Bank of Minneapolis Research Department. September

Kin, Sibanda vd. (2015). “The Impact of Oil Prices on Sectorial Employment in South Africa”. International Business & Economics Research Journal 14(2): 287-296

Löschel, Andreas ve Oberndorfer, Ulrich (2009). “Oil and Unemployment in Germany”. Centre for European Economic Research. January

Mork, Knut A. vd. (1994) “Macroeconomic Responses to Oil Price Increases and Decreases in Seven OECD Countries”. International Association for Energy Economics 15(4): 19-35

Nusair, Salah (2016). “The Effects of Oil Price Shocks on the Economies of the Gulf Co-operation Council Countries: Nonlinear Analysis”. Energy Policy 91: 256-267

Papapetrou, Evangelia (2001). “Oil Price Shocks, Stock Market, Economic Activity and Employment in Greece". Energy Economics 23: 511-532

Pedroni, Peter (2000). “Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels”, Nonstationary Panels, Panel Cointegration and Dynamic Panels. Ed. Elsevier Science. 15: 93-130

Pedroni, Peter (2001). “Purchasing Power Parity Tests in Cointegrated Panels”. The Review of Economics and Statistics. Ed. President and Fellows of Harvard College and the Massachusetts Institute of Technology 83(4): 727-731

Robalo, Pedro B. ve Salvado, Joao C. (2008). “Oil Price Shocks and the Portuguese Economy since the 1970s”. Research Papers in Economics

Sandalcılar, Ali R. (2012). “BRIC Ülkelerinde Ekonomik Büyüme ve İhracat Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1): 161-179

Uri, Noel (1996). “Changing Crude Oil Price Effects on US Agricultural Employment”. Energy Economics 18: 185-202

Yardımcıoğlu, Fatih ve Gülmez, Ahmet (2013). “OPEC Ülkelerinde Hollanda Hastalığı: Petrol Fiyatları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Bir Analizi”. Sosyoekonomi 1: 118-140

Yaylalı, Muammer ve Lebe, Fuat (2012). “İthal Ham Petrol Fiyatlarının Türkiye’deki Makroekonomik Aktiviteler Üzerindeki Etkisi”. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi 32(1): 43-68
DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr