KÜMELENME POTANSİYELİ GÖSTEREN SEKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: TRA 1 DÜZEY 2 BÖLGESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Serkan DEMİRDÖĞEN

Öz


Bu çalışmanın amacı, TRA 1 bölgesi ve bu bölgede yer alan Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde kümelenme potansiyeli gösteren sektörlerin belirlenmesidir. Bu bağlamda, kümelenme potansiyeli gösteren sektörlerin belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) temin edilen NACE Rev. 2’ ye göre sınıflandırılmış 2016 yılına ait istihdam ve işyeri sayısı verileri kullanılarak “üç yıldız analizi” yapılmıştır.

Yapılan bu araştırmanın, şuana kadar herhangi bir sektörde bir kümenin kurulmadığı TRA 1 bölgesi ve bölge illerinde kümelenmeyle ilgili bir farkındalık oluşmasına ve kümelenmeyle ilgili olarak bölgede yapılması olası çalışmalara önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmanın sonuçlarına göre Tarım, Hayvancılık, Madencilik ve Ormancılık sektörleri başta olmak üzere Gıda ürünleri imalatı, İçecek imalatı, Madencilik sektörü, İnşaat sektörü, Sağlık sektörü ve Kış turizmi sektörü kümelenmeye gidilebilecek olası sektörler olarak belirlenmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bayraktar, Fulya ve Sekmen, Faruk (2014). “Çorum Uygun Yatırım Alanlarının Araştırması”, (http://www.oka.org.tr/Documents/, 14 Haziran 2017’ de erişildi).

Bell, Simon, Tracey, Paul and B. Heide, Jan (2009). “The Organization of Regional Clusters”. The Academy of Management Review 34(4): 623-642.

Birkinshaw, Julian (2000). “Upgrading of Industry Clusters and Foreign Investment”. International Studies of Management & Organization 30(2): 93-113.

Brenner, Thomas and Mühlig, André (2013). “Factors and Mechanisms Causing The Emergence of Local Industrial Clusters: a Summary of 159 Cases”. Regional Studies 47(4): 480-507.

Cansız, Mehmet (2011). “Türkiye’de kümelenme Politikaları ve Uygulamaları” (http://www.smenetworking.gov.tr/userfiles/pdf/ webclusterskaynakca/Yeni%20Klas%C3%B6r/mehmet-cansiz-kumelenme.pdf, 17 Ocak 2018’de erişildi)

Commission of The European Communities (2008). “The Concept of Clusters and Cluster Policies and Their Role for Competitiveness and Innovation: Main Statistical Results and Lessons Learned”, (http://www.clusterplattform.at/fileadmin/user_upload/clusterbibliothek/445_Concept_of_Clusters_and_Cluster_Policies.pdf, 22 Haziran 2017’de erişildi)

Cruz, Sara and Teixeira, Aurora (2010). “The Evolution of The Cluster Literature: Shedding Light on The Regional Studies-Regional Science Debate”. Regional Studies 44(9): 1263-1288.

DPT (2004). “KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı”, (http://www3.kalkinma. gov.tr/DocObjects/Download/3078/strateji.pdf, 5 Şubat 2018’de erişildi).

DPT (2006). “Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013”, (https://pbk.tbmm. gov.tr/dokumanlar/kalkinma-plani-9-genel-kurul.pdf, 5 Şubat 2018’de erişildi).

Eraslan, Hakkı, Bulu, Melih ve Bakan, İsmail (2008). “Kümelenmeler ve İnovasyon’ a Etkisi: Turizm Sektöründe Uygulamalar”. SOİD Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 5 (3): 15-50.

Eraslan, İsmail H. ve Dönmez, Cem Ç. (2017). “Endüstriyel Kümelenme Uygulamalarının Dünya Genelinde İncelenmesi: Tarım, Sanayi ve Hizmet Sektörleri Açısından Bir Değerlendirme” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16(62):719-755.

http://cluster.kso.org.tr/Beyaz.pdf, 2 Mayıs 2017’de erişildi.

http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/Clusters-and-Clustering-policy. pdf, 6 Haziran 2017’de erişildi.

https://poduzetnistvo.gov.hr/UserDocsImages/EU%20projekti/IPA%20IIIC/Podr%C5%A1ka%20razvoju%20klastera/3.Izvje%C5%A1taj%20o%20mapiranju%20klastera.pdf, 13temmuz 2017’de erişildi.

http://www.smenetworking.gov.tr/userfiles/pdf/belgeler/ekonomiBakanligi/3_kumelerin_tanimlanmasi.pdf, 10 Temmuz 2017’de erişildi.

http://www.ostimsavunma.org/, 6 Şubat 2018’de erişildi.

http://www.medikalkume.com/, 6 Şubat 2018’de erişildi.

http://www.anadoluraylisistemler.org/, 6 Şubat 2018’de erişildi.

http://www.ostimvakfi.com/tr/content/kaucuk/599, 6 Şubat 2018’de erişildi.

http://www.ostimenerjik.com/, 6 Şubat 2018’de erişildi.

http://www.isim.org.tr/, 6 Şubat 2018’de erişildi.

http://www.urak.org/portfolio-items/sultanahmet-turizm-kumelenme-gelistirme-projesi/?portfolioID=4761, 7 Şubat 2018’de erişildi.

http://www.smenetworking.gov.tr/detay.cfm?MID=5, 5 Şubat 2018’de erişildi.

http://www.izmirkumelenme.org/mevcut-kumeler, 6 Şubat 2018’de erişildi.

Ketels, Christian, Lindqvist, Göran and Sölvell, Örjan (2012). “Strengthening Clusters and Competitiveness in Europe”, (https://www.clusterportal-bw.de/ downloads/ publikation/ Publikationen/download/dokument/strengthening-clusters-and-competitiviness-in-europe/, 12 Mayıs 2017’de erişildi).

Kuah, Adrian T.H. (2002). “Cluster Theory and Practice: Advantages for the Small Business Locating in a Vibrant Cluster”, (https://web.ewu.edu/groups/cbpacea/2002FallArticles/clustertheoryandpractice-advantagesforthesmallbusinesslocatinginavib rant cluster.pdf, 17 Ocak 2018’de erişildi).

OECD, (2000). “What are Clusters?”, (https://www.oecd.org/ cfe/leed/ 17942708.pdf, 14 Haziran 2017’de erişildi).

Özcan, S. Özlem ve Ceyhan, M. Said (2018). “Bölgesel Kalkınmada Kümelenmelerin Rolü: Bartın İli Ayakkabıcılık Sektörü Örneği”. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18(1): 141-163.

Öztürk, Hilal E. (2011). “Emerging Importance of Institutional Capacity for the Growth of Tourism Clusters: The Case of Antalya” European Planning Studies 19(10):1734-1753.

Öztürk, Hilal E. (2009). “The Role of Cluster Types and Firm Size in Designing the Level of Network Relations: The Experience of the Antalya Tourism Region” Tourism Management 30:589-597.

Porter, Michael (1998). “Clusters and New Economics of Competition”. Harvard Business Review 76(6): 77-90.

Pulles, Niels and Schiele, Holger (2013). “Social Capital Determinants of Preferential Resource Allocation in Regional Clusters”. Management Revue 24(2): 96-113.

Rocha, Hector (2004). “Entrepreneurship and Development: The Role of Clusters”. Small Business Economics 23(5):363-400.

Rocha, Hector and Sternbe, Rolf (2005). “Entrepreneurship: The Role of Clusters Theoretical Perspectives and Empirical Evidence from Germany”. Small Business Economics 24(3): 267-292.

Scheer, Günter, Zallinger, Lucas (2007). “Cluster Management–A Practical Guide”, (https://www.clusterportal-bw.de/downloads/ publikation/Publikationen/download/dokument/cluster manage ment-a practical-guide-part-a-overview/, 8 Mayıs 2017’de erişildi).

Sölvell, Örjan, Ketels, Christian and Lindqvist, Göran (2009). “The European Cluster Observatory EU Cluster Mapping and Strengthening Clusters”, (http://publications.europa.eu/ resource/ cellar/6f14c45f-7d6a-49c7-9bbf785b313657d4. 0001.02/ DOC _1, 23 Mayıs 2017’de erişildi).

Sölvell, Örjan, Ketels, Christian and Lindqvist, Göran (2008) “Industrial Specialization and Regional Clusters in the Ten New EU Member States”. Competitiveness Review: An International Business Journal 18(1/2): 104-130.

Sölvell, Örjan (2008). “Clusters-Balancing Evolutionary and Constructive Forces”, (http://www.tci-network.org/media/ download/1188, 7 Mayıs 2017’de erişildi).

Şen, Ömer ve Kaya, Ersin (2017) “Gaziantep İlinde Üç Yıldız Analizi Yöntemi İle Endüstriyel Kümelenme Analizi”. Doğu Coğrafya Dergisi 22(38): 39-62.

Ünal, Vedide (2014). “TR82 Bölgesi 3 Yıldız Küme Analiz Çalışması”, (https://www.kuzka.gov.tr/Icerik/Dosya/www.kuzka.gov.tr_10_YV4Y03WJ_tr82-bolgesi-3-yildiz-kume analizi.pdf, 10 Haziran 2017’de erişildi).
DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr