CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA ANADOLU’DAN EĞİTİME BİR BAKIŞ: YEŞİL YAPRAK DERGİSİ

Fahri KILIÇ, Murat TARHAN

Öz


Yeşil Yaprak dergisi, Bolu Muallimler Birliği tarafından 1 Aralık 1925 ile 31 Mayıs 1926 yılları arasında, toplam 13 sayı olarak yayımlanmıştır. Altın Yaprak Dergisi’nin devamı niteliğini taşıyan dergi hakkında henüz akademik bir çalışma yapılmamıştır. Dergide Bolu ilinin eğitim-öğretim uygulamaları ile yörenin sosyal ve kültürel hayatına ilişkin bilgiler ve haberler yer almaktadır. Derginin yazar kadrosu, Bolu Muallimler Birliği üyesi öğretmenler, imtiyaz sahibi ve aynı zamanda Bolu Maarif Müdürü İbrahim Fehmi Bey, derginin mesul müdürü daha önce de çeşitli dergiler çıkartmış olan Agâh Tuğrul Bey’den oluşmaktadır.

Bu araştırmada Yeşil Yaprak dergisinin tüm sayıları gözden geçirilerek dergide çıkan yazı ve haberler incelenerek, derginin yazar kadrosu, yayın ilkeleri ve politikası hakkında veriler değerlendirilmiştir. Bolu’nun eğitim tarihine ait bilgilerin yanı sıra Cumhuriyet’in ilk yıllarında yürütülen eğitim uygulamaları da dergide yer alan haberler çerçevesinde aktarılmıştır. Milli Kütüphane ve Beyazıt Kütüphanesi’nde yer alan Hakkı Tarık Us koleksiyonundan dijital nüshalar temin edilerek yapılan çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akyüz, Yahya (2007) “Doğuşunun Yüzüncü Yılında Türkiye’de Öğretmen Örgütlenmesinin İlk On Yılına Bakışlar(1908-1918)”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), 22: 8, Ankara.

Altın Yaprak Dergisi, Bolu: 1 Mart 1341, S.1.

Altın Yaprak Dergisi, Bolu: 15 Mart 1341, S.2.

Altın Yaprak Dergisi, Bolu: 31 Mart 1341, S.3.

Altın Yaprak Dergisi, Bolu: 15 Nisan 1341, S.4.

Altın Yaprak Dergisi, Bolu: 5 Mayıs 1341, S.5

Altın Yaprak Dergisi, Bolu: 15 Haziran 1341, S.8.

Altın Yaprak Dergisi, Bolu: 30 Haziran 1341, S.9.

Altın Yaprak Dergisi, Bolu: 15 Ağustos 1341, S.12.

Bolu Gazetesi, Bolu: 2 Kanun-ı Evvel 1336.

Cavit, M. E. (2006). “A Content Analysis of Doctoral Research In Beginning Band Education”, 1958-2004. Journal of Band Research, 42(1): 42-58.

Creswell, John W. (2016) Nitel Araştırma Yöntemleri, Çev. M. Bütün vd., Ankara: Siyasal Kitabevi.

Dertli Gazetesi, Bolu: 15 Mayıs 1339.

Dertli Gazetesi, Bolu: 20 Kanun-ı Evvel 1336.

Dertli Gazetesi, Bolu: 22 Mayıs 1339.

Dertli Gazetesi, Bolu: 24 Nisan 1339.

Dertli Gazetesi, Bolu: 6 Kanun-ı Evvel 1336.

Evcin, Erol (2013) , Birinci Dünya Savaşı’ndan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşuna Bolu ve Çevresi (Olaylar ve İz Bırakanlar), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları.

Kılıç, Fahri, Solak, Mehmet ve Tarhan, Murat (2016) Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Eğitime Taşradan Bir Bakış: Altın Yaprak Dergisi, Ankara: Siyasal Kitabevi, s. 3

Kılıç, Fahri (2011) “Bolu Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti ve Faaliyetleri”, AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi.11(1): .35.

Milli Gaye Mecmuası, Bolu: Mart 1923, S.8, S.1.

Özkaya, Hilal (2016) “Cumhuriyet Dönemi’nde Bir Eğitim Dergisi: Bolu’da “Altın Yaprak”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1): 283-284.

Öztürk, Selahattin (2001) “Osmanlıca Eğitim, Çocuklar ve Gençlere Dair Süreli Yayınlar (Bir Bibliyografya Denemesi)”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 1: 210-220. İstanbul: EDAM, Haziran,

Tunçkol, Mehmet (2016) “Milli Mücadele Dönemi’nde Bolu Basını”, (http://www. bolugundem. com, Erişim tarihi: 26.11.2016).

Türkoğlu Gazetesi, Bolu: 25 Mart 1339.

Yeşil Yaprak Dergisi, Bolu: 1 Kanun-ı Evvel 1341, S.1

Yeşil Yaprak Dergisi, Bolu: 15 Kanun-ı Evvel 1341, S.2

Yeşil Yaprak Dergisi, Bolu: 1 Kanun-ı Sani 1926, S.3

Yeşil Yaprak Dergisi, Bolu: 15 Kanun-ı Sani 1926, S.4

Yeşil Yaprak Dergisi, Bolu: 31 Kanun-ı Sani 1926, S.5

Yeşil Yaprak Dergisi, Bolu: 15 Şubat 1926, S.6

Yeşil Yaprak Dergisi, Bolu: 28 Şubat 1926, S.7

Yeşil Yaprak Dergisi, Bolu: 15 Mart 1926, S.8

Yeşil Yaprak Dergisi, Bolu: 31 Mart 1926, S.9

Yeşil Yaprak Dergisi, Bolu: 15 Nisan 1926, S.10

Yeşil Yaprak Dergisi, Bolu: 30 Nisan 1926, S.11

Yeşil Yaprak Dergisi, Bolu: 15 Mayıs 1926, S.12

Yeşil Yaprak Dergisi, Bolu: 31 Mayıs 1926, S.13

Yeşil Yaprak Dergisi, Azerbaycan: 16 Haziran 1928, S:1

Yıldırım, Ali ve Şimşek, Hasan (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları.
DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr