OTEL İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARININ ÖĞRENEN ÖRGÜT ALGILARI: İSTANBUL’DA DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Orhan AKOVA, Yusuf YILDIRIM, Ayhan BAYRAM

Öz


Otel işletmelerinin yoğun rekabet ortamında faaliyet göstermesi ve hızla değişen dış çevre koşulları örgütlerin rekabetçi yeteneklerini artırmaları için öğrenen örgüte dönüşümlerini zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, dört ve beş yıldızlı otel işletmeleri çalışanlarının öğrenen örgüt algılarını belirlemektir. Araştırmada veri toplamak amacıyla İstanbul’da faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde 172 çalışana anket uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde T testi, Anova testi, Pearson Korelasyon Analizi ve LSD testlerinden faydalanılmıştır. Araştırma kapsamında, İstanbul’da faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin öğrenen örgüt aşamasında olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aksu, A., ve Özdemir, B. (2005). Individual Learning and Organizational Culture in Learning Organizations: Five Star Hotels in Antalya Region. Managerial Auditing Journal, 20 (4): 429.

Aksu, M. (2013). Meslek Lisesi Yönetici ve Öğretmenlerinin Öğrenen Örgüt Algıları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., ve Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (7. Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.

Arslan, Ş. (2014). Yönetici ve Örgütlerin Örgüt Kültürünü Algılama Düzeyleri: Söke İlçesi Örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Avcı, N., ve Küçükusta, D. (2009). Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 20 (1): 33-44.

Avcı, U. (2005). İşletmelerde Örgütsel Öğrenme-Örgütsel Performans İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme-Örgütsel Performans İlişkisine Yönelik İnceleme. Yayımlanmamış doktora tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Bal, Ö. (2011). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Öğrenen Örgüt Olarak Okullarına İlişkin Algıları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Baransel, A. (1993). Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi. İstanbul: Avcıol Basın Yayın.

Barutçugil, İ. (2002). Eğitimcinin Eğitimi. İstanbul: Kariyer Yayınları.

Bayraktaroğlu, S., ve Kutaniş, R.O. (2003). Transforming hotel into learning organizations: a new Strategy for going global. Tourism Management, 24: 149-154.

Braham, J. B. (1998). Öğrenen Bir Örgüt Yaratmak. (Çev. Ali Tekcan) İstanbul: Rota Yayınları.

Çam, S. (2002). Öğrenen Organizasyon ve Rekabet Üstünlüğü. İstanbul: Papatya Yayıncılık.

Çırpan, H. (1999). Örgütsel Öğrenme İklimi ve Örgüte Bağlılık İlişkisi: Bir Alan Araştırması. Yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Elma, C., ve Demir, K. (2015). Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar, Uygulamalar ve Sorunlar (4.baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Erigüç, G. ve Balçık, Y., P. (2007) Öğrenen Örgüt ve Hemşirelerin Değerlendirmelerine Yönelik Bir Uygulama. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 10 (1): 76-106.

Ertürk, M. (2009). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon. İstanbul: Beta.

Gölönü, S. (2006). Gelişen Teknolojiler, Öğrenen Örgütler ve Halkla İlişkiler. Selçuk İletişim Dergisi, 4 (3): 74-81.

Kanten, P., Kanten, S., ve Gurlek, M. (2015). The Effects of Organizational Structures and Learning Organization on Job Embeddedness and Individual Adaptive Performance. Procedia Economics and Finance, 23: 1358- 1366.

Kayış, A. (2010). Güvenilirlik Analizi (Reliability Analysis). Ş. Kalaycı (Ed.) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri içinde (403-419). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Keskin, B. (2007). Öğrenen Organizasyon Olma Sürecinde İlköğretim Okulu Yönetici ve Öğretmenlerinin Vizyon Geliştirme Düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Khoshkhoo, M. H. I., ve Nadalipour, Z. (2016). Tourism SMEs and organizational learning in a competitive environment. The Learning Organization, 23: 184-200.

Kılıç, F. (2009). Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Öğrenen Örgüte İlişkin Algı Düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Kıngır, S., ve Mesci, M. (2007). Öğrenen Organizasyonlar. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (19): 63-81.

Koç, Ö. (2006). Öğrenen Örgütlerde Motivasyonun Etkisi ve Bir İşletme Uygulaması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Koçel, T. (2001). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Koçel, T. (2007). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Kutaniş, R. (2002). Öğrenen Organizasyonlar. İ. Dalay, R. Altunışık, R. Coşkun, (Ed.), Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklaşımları içinde (257-282). İstanbul: Beta Basım Yayın.

Liu, C. H. (2017). Creating competitive advantage: Linking perspectives of organization learning, innovation behavior and intellectual capital. International Journal of Hospitality Management, 66: 13-23.

McGill, M., Slocum, W., J., ve Lei, D. (1992). Management Practices in Learning Organizations. Organizational Dynamics, 21 (1): 5-17.

Mills, D., Q. ve Friesen, B. (1992). The Learning Organization. Europen Management Journal 10 (2): 146-156.

Mocan, C. (1998). Öğrenen Örgütler. Executive Excellence, 2( 17): 3-18.

Öneren, M. (2008). İşletmelerde Öğrenen Örgütler Yaklaşımı. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (7): 163-178.

Özdemir, F. (2006). Örgütsel İklimin İş Tatmin Düzeyine Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Özgener, Ş. (2000). Öğrenen Organizasyon Anlayışının Gerçek Yönetim Uygulamalarına Yansıtılması. Verimlilik Dergisi, 41-64.

Pekel, H. (2007). Öğrenen Örgütler ve Örgüt Kültürü Arasındaki Etkileşim ve Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Vitra A.Ş’de Bir Uygulama. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Pelit, E., Keleş, Y., ve Çakır, M. (2010). Otel İşletmesi İşgörenlerinin Öğrenen Örgüt Uygulamalarına İlişkin Algıları: Yerli ve Yabancı Zincir Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2 (2): 59-68.

Sağsan, M. (2002). Örgütsel Seçimlerde Küme Modeli: İnsan İlişkileri Ekolü, Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Öğrenmenin Arakesitinde ‘Örgütsel İnsan’. Bilgi Dünyası, 3 (4): 205–230.

Saldamlı, A. (2014). Otel İşletmelerinde Öğrenen Örgüt Yapısı ve Verimlilik İlişkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 191-210.

Sayan, E. (2006). Otomotiv Sektöründe Öğrenen Örgütler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Seçilmiş, C., Kodaş, B., ve Kodaş, D. (2017). Örgütsel Öğrenme Yeteneği ve Yaratıcılık Süreci İlişkisi: Eskişehir’deki Mutfak Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5 (3): 150-167.

Seçkin, D. (2015). Öğrenme Engellerinin Öğrenen Örgüt Algısına Etkisi: Kamu Kuruluşlarında Bir Araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karabük.

Senge, M. P. (1990). Beşinci Disiplin. (Çev. Ayşegül İldeniz ve Ahmet Doğukan) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Senge, M. P. (1993). Beşinci Disiplin. (Çev. Ayşegül İldeniz ve Ahmet Doğukan) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Senge, M. P. (1998). Beşinci Disiplin. (Çev. Ayşegül İldeniz ve Ahmet Doğukan) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Subaş, A. (2010). İlköğretim Okullarında Çalışan Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Öğrenen Örgütü Algılamaları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Tacar, K. (2013). İlkokul Öğretmenlerinin Öğrenen Örgütü Algılama Düzeyleri ile Örgüt Sağlığı Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Taşçı, D., ve Eroğlu, E. (2004). İşletmelerin Öğrenen Örgüt Olma Yolundaki Çabalarının Türkiye’deki Görünümü. Sosyal Bilimler Dergisi, 89-109.

Töremen, F. (1998). Devlet Liselerinde ve Özel Liselerde Örgütsel Öğrenme ve Engelleri. Yayımlanmamış doktora tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Tuna, Ö., ve Çakırer, M. A. (2008). Öğrenen Organizasyon Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesinin Öğrenen Organizasyon Olabilme Potansiyelinin İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (2): 257-272.

Wright, D. L. (1997). The Effect of Organizational and Individual Learning on Job Satisfaction and Organizational Commitment. Unpublished doctoral dissertation, College of Administration and Business Louisiana Tech University, USA.

Xie, D. (2005). Exploring Organizational Learning Culture, Job Satisfaction, Motivation to Learn, Organizational Commitment, and Internal Service Quality in a Sport Organization. Unpublished doctoral dissertation, The Ohio State University, USA.

Yang, J. (2004). Qualitative Knowledge Capturing and Organizational Learning: Two Case Studies in Taiwan Hotels. Tourism Management, 25 (4): 421-428.
DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr