DENGELİ PUAN KARTI VE RİSK YÖNETİMİ: ENTEGRASYON İÇİN ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN İNCELENMESİ

Gökhan ÖZER, İlhan ÇAM

Öz


İşletmeler, hissedar değerlerinin korunmasını ve güçlendirilmesini sağlamak için dengeli puan kartı (DPK) ile değer yaratma sürecini kontrol ederlerken, risk yönetimi ile de değer kaybının önlenmesini sağlamaktadırlar. Her iki yönetimsel sürecin birbirlerinin eksikliklerini gidererek daha etkin bir araç olmalarını sağlamak için, biçimsel bir şekilde entegre edilerek yürütülmeleri gerektiğine dair çeşitli araştırmacılar tarafından tavsiyelerde bulunulmuş ve çeşitli kavramsal yöntemler geliştirilmiştir. Ancak işletmeler için, önerilen bu yöntemler arasından hangisinin daha uygun olacağının ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve araştırmacılar için ise ileride geliştirilecek yeni kavramsal yöntemlere ışık tutacak önerilerde bulunulması gerekmektedir. Bu sebeple bu çalışmada, ilgili literatürdeki araştırma eksikliğinin giderilmesine katkı sağlamak amacıyla risk yönetimini DPK’ye entegre eden alternatif yaklaşımlar incelenmiş ve bu yaklaşımların birbirleri üzerindeki artı ve eksilerinin neler olduğu tartışılmıştır. Yapılan incelemeler doğrultusunda en iyi alternatif yöntemin, stratejik hedeflere bağlı birleşik bir risk faktörünün her bir boyut için geliştirilmesiyle ve ayrıca strateji haritasında yer alan finansal boyut içerisine üçüncü bir strateji teması olarak risk yönetimi stratejisinin eklenmesiyle elde edileceği düşünülmektedir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


GC. (2015). Balanced Scorecard Usage Survey 2015. URL: https://2gc.eu/assets/files/site/Survey_Files/2015_Survey_Document_Final_160129.pdf, 14/07/2017'de erişildi.

GC. (2016). Balanced Scorecard Usage Survey 2015. URL: https://2gc.eu/assets/files/site/Survey_Files/2016_Survey_Document_Final.pdf, 14/07/2017'de erişildi.

Acharyya, Madhu (2008) "In Measuring the Benefits of Enterprise Risk Management in Insurance: An Integration of Economic Value Added and Balanced Score Card Approaches", Society of Actuaries, Working paper, Illinois, USA.

Ballou, Brian, Brewer, Peter ve Heitger, Dan L. (2006). "Integrating the Balanced Scorecard and Enterprise Risk Management", Internal Auditing 21(3): 34–38.

Beasley, Mark, Chen, Al, Nunez, Karen ve Wright, Lorraine (2006). "Working Hand in Hand: Balanced Scorecards and Enterprise Risk Management", Strategic Finance 87(9): 49-55.

Calandro Jr, Joseph, and Scott Lane (2006). "An Introduction to the Enterprise Risk Scorecard", Measuring Business Excellence 10(3): 31-40.

Calandro Jr, Joseph, Scott Lane ve Ranganna Dasari (2008). "A Practical Approach for Risk-Adjusting Performance", Measuring Business Excellence 12(4): 4-12.

Chabchoub, Souhir ve Hachicha, Wafik (2014, May). "Associating Risk Management with a Performance Measurement System: Case of Academic Libraries", International Conference on Advanced Logistics and Transport (pp. 344-349), Tunisia.

Chang, Che-Wei, Cheng-Ru Wu ve Jyun-Yue Lin (2007). "Developing an Evaluation Performance Processes for Taiwan Solar Energy Industry". Journal of Grey System 19(4): 359-37.

Chang, Che-Wei, Cheng-Ru Wu ve Jyun-Yue Lin (2008). "Constructing A BSC Model for Evaluation of Photovoltaic Industry Performance", Journal of Information and Optimization Sciences 29(6): 1085-1100.

Chen, Bo, Dos Santos, Eduardo ve Qi, Yiwen (2014). "Integrating Performance Measurement System with Enterprise Risk Management: A Comprehensive Model for Trafigura", http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:749736/FULLTEXT01.pdf, 10/07/2017'de erişildi.

Chlistalla, Michael ve Schaper, Torsten (2009). "Modifying the Balanced Scorecard for a Network Industry - The Case of the Clearing Industry". Software Services for e-Business and e-Society. Ed. Godart, C., Gronau, N., Sharma, S., Canals, G. Nancy, France. 255–271.

Collier, Paul, M., Berry, Anthony ve Burke, Gary (2007). Risk and Management Accounting: Best Practice Guidelines for Enterprise-Wide Internal Control Procedures" Oxford: CIMA/Elsevier.

COSO (2004), Enterprise Risk Management — Integrated Framework: Executive Summary. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. www.erm.coso.org. 28/06/2017'de erişildi.

Ege, İlhan ve Şener, Zeynep (2013). "Performans Ölçümünde Kullanılan Yöntemler: Performans Karnesi ve Kumanda Paneli Karşılaştırması", Muhasebe ve Finansman Dergisi (57): 107-120.

Elkhouly, Sayed. Ibrahim, Mohammed, El Frargy, Mohamed ve Kotb, Amal (2015). "Measuring the Effectiveness of Banking Risk Balanced Scorecard in Enhancing Bank Value", International Journal of Economics and Finance 7(6): 139-152. doi: 10.5539/ijef.v7n6p139.

Henschel, Thomas. (2008). Risk management practices of SMEs: Evaluating and implementing effective risk management systems (Vol. 68). Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co KG.

Ho, Danny, & zur Muehlen, Michael (2009, December). "From the Stone Age to the Cloud: A Case Study of Risk-Focused Process Improvement", In Proceedings of the Twentieth Australasian Conference on Information Systems (ACIS’09), Melbourne, Australia.

Ittner, Christopher ve Larcker, David (2008). "Extending the boundaries: nonfinancial performance measures". Handbooks of Management Accounting Research, Ed. C. S. Chapman, A. G. Hopwood, & M. D. Shields. Amsterdam: Elsevier. 1235-1251

Johnson, Lauran Keller (2010). "How Bahrain's Hall of Fame Organizations Stay Strategy-Agile and on Course", Balanced Scorecard Report 12(3): 8-10.

Kaplan, Robert (2009a). "Conceptual Foundations of the Balanced Scorecard, Chapman", Handbook of Management Accounting Research, Ed. C., Hopwood, A. and Shields, M. Elsevier: Amsterdam. 1253‐1269.

Kaplan, Robert (2009b). "Risk Management and the Strategy Execution System", Balanced Scorecard Report 11(6): 1-6.

Kaplan, Robert ve Norton, David (1992). "The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance", Harvard Business Review, 70 (1), 71–79.

Kaplan, Robert ve Norton, David (1996a). "Linking the Balanced Scorecard to Strategy". California Management Review 39 (1): 53-79.

Kaplan, Robert ve Norton, David (1996b). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Boston, USA: Harvard Business School Press.

Kaplan, Robert ve Norton, David (2000). "Having Trouble with Your Strategy? Then Map It. Focusing Your Organization On Strategy—With The Balanced Scorecard", Harvard Business Review 78(5): 167-276.

Kaplan, Robert ve Norton, David (2004). "Converting Intangible Assets Into Tangible Outcomes Strategy Maps", Soundview Executive Book Summaries 26(4) Part 1: pp. 1-8.

Kotze, P. N., Vermaak, Frans. N. S. ve Kirsten, Elize (2015). "Including Risk In The Balanced Scorecard: Adoption Rate And Implementation Methods Of Johannesburg Stock Exchange Listed Organisations", Southern African Business Review 19(2): 99-107.

Liang, Shuh (2013). "A Comparative Performance Assessment Of Wealth Management Banks Using Multicriteria Analysis", Journal of Applied Finance and Banking 3(1): 13-30.

Lynch, Richard L. ve Cross, Kelvin. F. (1991). Measure Up – The Essential Guide To Measuring Business Performance. London: Mandarin.

McWhorter, Laurie B, Matherly, Michele ve Frizzell, Deseree M. (2006). "The Connection Between Performance Measurement And Risk Management", Strategic Finance 87(8): 50-55.

Moullin, Max (2004, July). "Using The Public Sector Scorecard In Health And Social Care", Proceedings of the Performance Measurement Association Conference, Edinburgh.

Nagumo, Takehiko (2005). "Aligning Enterprise Risk Management With Strategy Through The BSC: The Bank Of Tokyo-Mitsubishi Approach", Balanced Scorecard Report September-October: 41-43.

Nagumo, Takehiko ve Donlon, Bamaby. S. (2006). "Integrating The Balanced Scorecard And COSO ERM Frameworks". Journal of Cost Management 20(4): 20-30.

Neely, Andy. D., Adams, Chris ve Crowe, Paul (2001). "The Performance Prism In Practice", Measuring Business Excellence 5(2): 6-11.

Nørreklit, Hanne (2003). "The Balanced Scorecard: What Is The Score? A Rhetorical Analysis of the Balanced Scorecard", Accounting, Organizations and Society 28(6): 591-619.

Palermo, Tommaso (2011). "Integrating Risk And Performance In Management Reporting", CIMA Research Executive Summary Series 8(1): 1–7.

Raid, Jelena (2012, April). "Integrating Risk Indicators Into Corporate Performance Management Tool", 2012 ERM Symposium, Washington, USA. http://www.ermsymposium.org/2012/OtherPapers/Raid-Paper-01-13-12.pdf, 15/06/2017'de erişildi.

Rasid, Siti Z. A., Golshan, Nargess M., Ismail, Wan K. W. ve Ahmad, F. S. (2012). "Risk Management, Performance Measurement and Organizational Performance: A Conceptual Framework", In 3rd International Conference on Business and Economic Research Proceeding (pp. 1702-1715), Indonesia.

Rochette, Michel (2009). "From Risk Management to ERM". Journal of Risk Management in Financial Institutions 2(4): 394-408.

Scholey, Cam (2006). "Risk and the Balanced Scorecard". CMA Management 80(3): 32-35.

Shenkir, William. G. ve Walker, Paul. L. (2006). "Enterprises risk management and the strategy-risk focused organization". Cost Management 20(3): 32-38.

Siepermann, Christoph (2012). "Recommendations for the Development of a Balanced Scorecard for Risk Management in Logistics", Research in Logistics & Production 2(2): 175-192.

Socoliuc, Marian. (2016). "Interpretations Related To the Development of the Economic and Financial Communication on A Group Level". Ecoforum Journal 5(Special Issue): 77-89.

Torode, Christina (2010, Mar 10). Balanced scorecard author talks agile business and risk management. TechTarget. Retrieved from http://searchcio.techtarget.com/news/1417239/Balanced-scorecard-author-talks-agile-business-and-risk-management, 12/02/2017'de erişildi.

Wisutteewong, Gullanut ve Rompho, Nopadol (2015). "Linking Balanced Scorecard and COSO ERM in Thai Companies". Journal of Management Policy and Practice 16(2): 127-134.

Yahanpath, Noel ve Islam, Syrus (2016). "An Attempt To Re-Balance The Balanced Scorecard Towards A Sustainable Performance Measurement System", Asia-Pacific Management Accounting Journal 11(2): 193-221.
DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr