POSTMODERN KLANLARDA YER ALAN TURİSTLERİN GÜDÜLERİ: OTOSTOPRAIL TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Çağıl Hale ÖZEL, Sezer YERSÜREN, Fırat ÇİFTÇİ

Öz


Bu çalışmada, Interrail Türkiye Grubuna bağlı Otostoprail grubuna üye olan postmodern turistlerin güdülerinin neler olduğunun anlaşılması amaçlanmıştır. Çalışmanın temel varsayımı, Otostoprail grubunun postmodern bir klan; bu grubun üyelerininse postmodern turistler olarak ele alınmasıdır. Çalışmada, Otostoprail grubunun genel özelliklerinin neler olduğu, gruba katılımın nasıl gerçekleştiği, seyahat öncesinde, sırasında ve sonrasında nelerin yaşandığı sorularına da nitel bir araştırma tasarımıyla yanıt aranmıştır. Bu amaçla 2017 yılının Eylül ve Ekim aylarında kartopu örnekleme yöntemiyle belirlenen 19 grup üyesi ile yüzyüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara, yarı yapılandırılmış görüşme formları yardımıyla beş adet demografik bilgi sorusu, altı adet açık uçlu soru yöneltilmiştir. Elde edilen bulgular, otostop faaliyetine katılan bireylerin; sosyalleşme, özgürlük ve kişisel gelişim unsurlarınca güdülendiğini ve Otostoprail grubunun (grubun özelliklerinin postmodern klanların özellikleriyle örtüşmesi nedeniyle) postmodern bir klan olarak tanımlanabileceğini ortaya koymuştur. Çalışmanın sonuçları, postmodern klanların özelliklerini ve postmodern klanlara katılım güdülerini konu alan alanyazındaki bilgi birikimine katkı sağlaması açısından önemlidir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Altunışık, Remzi, Coşkun, Recai, Bayraktaroğlu, Serkan ve Yıldırım, Engin (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. IV. Cilt. Sakarya: Sakarya Kitabevi.

Azizağaoğlu, Arzu ve Altunışık, Remzi (2012). “Postmodernizm Sembolik Tüketim ve Marka”. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi 4 (2): 33-50.

Bauman, Zygmunt (2001). Cemaatler Güvenli Olmayan Bir Dünyada Güvenlik Arayışı. Çev. N. Soysal. Ankara: Say Yayınları.

Bennett, Andy (1999). “Subcultures Or Neo-Tribes? Rethinking The Relationship Between Youth, Style And Musical Taste”. Sociology 33 (3): 599-617.

Bennett, Andy (2005). “In Defence Of Neo-Tribes: A Response To Blackman and Hesmondhalgh”. Journal of Youth Studies 8 (2): 255-259.

Bennett, Andy (2011). “The Post-Subcultural Turn: Some Reflections 10 Years On”. Journal of Youth Studies 14 (5): 493-506.

Blom, Thomas (2000). “Morbid Tourism-a Postmodern Market Niche With An Example From Althorp”. Norsk Geografisk Tidsskrift 54 (1): 29-36.

Bozok, Düriye, Açıksözlü, Övgü, Şahin, N. Nur ve Varol, İlbey (2014). “Turistlerin Kişilik Özellikleri ile Postmodern Turizme Eğilimleri Arasındaki İlişkiyi İncelemeye Yönelik Bir Araştırma – Balıkesir İli Örneği”. 9th. International Conference: New Perspectives in Tourism and Hospitality, Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi.

Büyüköztürk, Şener, Çakmak, K. Ebru, Akgün, E. Özcan, Karadeniz, Şirin ve Demirel, Funda (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. XX. Cilt. Ankara: Pegem Akademi.

Chhabra, Deepak, Healy, Robert ve Sills, Erin (2003). “Staged Authenticity And Heritage Tourism”. Annals of Tourism Research 30 (3): 702–719.

Collins, Patrick (2004). “Space Tourism: Recent Progress And Future Prospects”. Space Technology and Applications International Forum, Kanagawa: Azabu University

Cova, Bernard (1996). “The Postmodern Explained To Managers: Implications For Marketing”. Business Horizons 39 (6): 15-23.

Cova, Bernard ve Cova Veronique (2001). “Tribal Aspects Of Postmodern Consumption Research: The Case Of French In-Line Roller Skaters”. Journal of Consumer Behavior 1 (1): 67-76.

Cova, Bernard ve Cova, Veronique (2002). “Tribal Marketing, The Tribalisation Of Society And Its Impact On The Conduct Of Marketing”. European Journal of Marketing 36 (5/6): 596-620.

Crompton, L. John (1979). “Motivations For Pleasure Vacation”. Annals of Tourism Research, 6 (4): 408-424.

Dann, M. S. Graham (1981). “Tourist Motivation An Appraisal”. Annals of Tourism Research 8 (2): 187-219.

Delanty, Gerard (2012). Bir Kavramın Anatomisi Topluluk. Çev. F. B. Atay. İstanbul: Everest Yayınları.

Fırat, A. Fuat, Dholakia, Nikhilesh ve Venkatesh, Alladi (1995). “Marketing In A Postmodern World”. European Journal of Marketing 29 (1): 40-56.

Gnoth, Juergen (1997). “Tourism Motivation And Expectation Formation”. Annals Of Tourism Research 24 (2): 283-304.

Goulding, Christina, Shankar, Avi ve Canniford, Robin (2013). “Learning To Be Tribal: Facilitating The Formation Of Consumer Tribes”. European Journal of Marketing 47 (5/6): 813-832.

Hardy, Anne, Gretzel, Ulrike ve Hanson, Dallas (2013). “Travelling Neo-Tribe: Conceptualizing Recreational Vehicle Users”. Journal of Tourism ve Cultural Change 11 (1-2): 48-60.

Hardy, Anne, Hanson, Dallas ve Gretzel, Ulrike (2012). “Online Representations Of RVing Neo-Tribes In The USA And Australia”. Journal of Tourism and Cultural Change 10 (3): 219–232.

Kankaanpaa, Anne (2015). The Image And Interest Of Interrail In Finland. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Helsinki: HAAGA-HELIA University.

Kayaman, Rüçhan ve Armutlu, E. Can (2003). “Postmodern Tüketici Davranışının Pazar Bölümleme Kavramına Etkileri: Postmodern Klanlar”. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 1: 133-145.

Kezer, Pınar (2012). Postmodern Tüketicinin Değişen Satın Alma Davranışı: İçgüdüsel Alışveriş. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kozak, A. Meryem, Evren, Savaş ve Çakır, Onur (2013). Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 24 (1): 7 – 22.

Kozinets, V. Robert (1999). “E-Tribalized Marketing?: The Strategic Implications Of Virtual Communities Of Consumption”. European Management Journal 17 (3): 252-264.

McIntosh, W. Robert, Goeldner, R. Charles ve Ritchie, J. R. Brent (1995). Tourism: Principles, Practices, Philosophies. VII. Cilt. John Wiley & Sons, Inc.

Muzaini, Hamzah, Peggy Teo and Brenda SA Yeoh (2007). “Intimations Of Postmodernity In Dark Tourism: The Fate Of history At Fort Siloso, Singapore”. Journal of Tourism and Cultural Change 5 (1): 28-45.

Nuryanti, Wiendu (1996). “Heritage And Postmodern Tourism”. Annals of Tourism research 23 (2): 249-260.

Odabaşı, Yavuz (2004). Postmodern Pazarlama-Tüketim Ve Tüketici. II. Cilt. İstanbul: Kapital Medya.

Pearce, L. Philip ve Caltabiano, L. Marie (1983). “Inferring Travel Motivation From Traveler’s Experiences”. Journal of Travel Research 22 (2): 16-20.

Plog, C. Stanley (1974). “Why Destination Areas Rise And Fall In Popularity”. The Cornell HRA Quarterly 14 (4): 55-58.

Pretes, Michael (1995). “Postmodern Tourism The Santa Claus Industry”. Annals of Tourism Research 22 (1): 1-15.

Richards, Greg (2000). “Tourism And The World Of Culture And Heritage”. Tourism Recreation Research 25 (1): 9-17.

Sönmez, T. Alperen ve Karataş, Ceyda (2010). “Postmodern Pazarlama”. Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, Düzce: Düzce Üniversitesi

Tan, K. Siow, Luh, B. Ding ve Kung, F. Shiann (2013). “A Taxonomy Of Creative Tourist In Creative Tourism”. Tourism Management 42: 248-259.

Toffler, Alvin (2008). Üçüncü Dalga. Çev. S. Yeniçeri. İstanbul: Koridor Yayıncılık.

Toffler, Alvin (2012). Üçüncü Dalga. II. Cilt. Çev. S. Yeniçeri. İstanbul: Koridor Yayıncılık.

Uriely, Natan (1997). “Theories Of Modern And Postmodern Tourism”. Annals of Tourism Research 24: 982-985.

Urry, John (2009). Turist Bakışı. Çev. E. Tataroğlu ve İ. Yıldız. İstanbul: Bilgesu Yayıncılık.

Yelken, Ramazan (1999). Cemaatin Dönüşümü. Ankara: Vadi Yayınları.

http://interrailturkiye.com.tr, 19 Nisan 2017’de erişildi.

http://sanatkaravani.com/interrail-hakkinda-hersey, 12 Nisan 2017’de erişildi.

http://www.e-yasamrehberi.com/tren-saatleri/anahat-trenleri/interrail nedir.htm#.WPMhZvnyjIU, 9 Haziran 2017’de erişildi.

http://www.ikigezginiz.com/interrail-nedir, 15 Nisan 2017’de erişildi.

https://burakakin.wordpress.com/2013/02/24/interrail-ozgurluk-bir-bilet-kadar-yakin, 16 Nisan 2017’de erişildi.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Inter_Rail, 16 Nisan 2017’de erişildi.
DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr