SOSYAL MEDYANIN KAMU KURUMLARI TARAFINDAN KAMUSAL PAZARLAMA ARACI OLARAK KULLANILMASI: 81 İL VALİLİĞİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Niyazi GÜMÜŞ

Öz


Sosyal medya sahip olduğu kullanıcı sayısı ile tüm sektörlerin ve kurumların içinde yer alması gereken ve iletişim çalışmalarının vazgeçilmez parçası olması gereken bir noktaya gelmiştir. Sosyal medya geleneksel iletişim kanallarına göre çok sayıda avantaja sahip bulunmaktadır. Kamu kurumlarının sosyal medyada yer alması şüphesiz kurumların halkla ilişkiler çalışmalarına, kurumların şeffaflığının artmasına, vatandaşların kurumlara duyduğu güvenin artmasına, kurum vatandaş etkileşimin artmasına, vatandaşların çalışmalara katılımının teşvik edilmesine ve e-Devlet uygulamalarının yaygınlaşmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Türkiye’nin temel kurumlarının sosyal medya kullanımlarını tespit etmek ve değerlendirmek amacıyla çalışma kapsamında ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel kurumları olan valiliklerin resmi Facebook, Twitter ve Youtube hesapları incelenmiştir. İkinci olarak ise sosyal medyada yer alan valiliklerin resmi sosyal medya sayfalarında paylaştıkları içerikler incelenmiştir. Yapılan incelemede valiliklerin sosyal medyanın önemini yeterince kavramadığı ortaya çıkmıştır. Sosyal medyada yer alan valiliklerin büyük çoğunluğu tek taraflı olarak sayfalarında görsel unsurları ve bilgilendirici içerikleri paylaşmayı tercih etmekte, takipçileri ile etkileşime girmekten kaçınmaktadırlar.  


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akar, Erkan (2010). Sosyal Medya Pazarlaması. Ankara: Efil Yayınları.

Akyol, Ayça. Çakı, Caner ve Gazi, Mehmet (2016). “Türkiye’deki Valiliklerin Halkla İlişkiler Çalışmalarında Sosyal medya Kullanımının Facebook Üzerinden İncelenmesi”. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 13-15 Ekim 2016 Elazığ.

Altunışık, Remzi. Coşkun, Recai. Bayraktaroğlu, Serkan ve Yıldırım, Engin (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.

Bertot, John Carlo. Jaeger, Paul T. ve Grimes, Justin M (2012). "Promoting Transparency and Accountability Through Icts, Social Media and Collaborative E-Government".Transforming Government: People, Process and Policy 6: 78–91.

Bonson, Torres.Torres, Lourdes. Royo, Sonia ve Flores, Francisco (2012). "Local E-Government2.0: Social Media and Corporate Transparency in Municipalities". Government Information Quarterly 29: 123-132.

Bretschneider, Stuart ve Mergel, Ines (2010). "Technology and Public Management İnformation Systems: Where Have We Been and Where Are We Going".The State Of Public Administration: Issues, Problems And Challenges. Ed. Donald. C. Menzel, &Harvey. J. White. New York: M.E. Sharpe, Inc. 187-203.

Bryer, Thomas ve Zavattaro, Staci (2011). "Social Media and Public Administratio". Administrative Theory & Praxis 33 (3): 325-340.

Erkek, Seyida (2016). “Kamu Kurumlarında Sosyal Medya Kullanımı: Sağlık Bakanlığı Örneği”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016; (35): 141-150.

Erkul, Erdem (2009). "Sosyal Medya Araçlarının (Web 2.0) Kamu Hizmetleri ve Uygulamalarında Kullanılabilirliği". Türkiye Bilişim Derneği Bilişim Dergisi 116: 96-101.

Ertaş, Handan (2015). Kamu Yönetiminde Sosyal Medya. Konya: Palet Yayınları.

Göçoğlu, Volkan (2014). Kamu Politikası ve Sosyal Medya İlişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Graham, Missy ve Avery, Elizabeth (2013). "Government Public Relations and Social Media: An Analysis of the Perceptions and Trends of Social Media Use at the Local Government Level". PublicRelationsJournal 7 (4): 1-21.

Habertürk (2015). “E-Devlet Sosyal Medya'da Daha Etkin Oluyor”, (Http://Www.Haberturk.Com/Gundem/Haber/1051471-E-Devlet-Sosyal-Medyada-Daha-Etkin-Oluyor, 29 Nisan 2017’de erişildi).

Hensel, Kylw ve Michael, Deis (2010). "Using Social Media to Increase Advertising and Improve Marketing".The Entrepreneurial Executive 15.

Hoffmann, Christian Pieter. Lutz, Christoph ve Meckel, Miriam (2014). “Social Media Readiness in Public Administration - Developing a Research Framework”, (http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2408737).

Hrdinová, Jana ve Helbig, Natalie (2011). “Designing Social Media Policy For Government”, (Http://Www.Ctg.Albany.Edu/Publications/Guides/Social_Media_Policy/Social_Media_Policy.Pdf, 18 Mayıs 2017’de erişildi).

İbaldi, Barbara (2013). “Social Media UseByPublicInstitutions”, https://www.oecd.org/development/pgd/2016%20Barbara%20Ubaldi%20-%20DevCom1-rev.pdf 17.11.2018 tarihinde erişildi.

Kalkınma Bakanlığı (2014). “2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Plânı”. Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Aralık 2014: Ankara, (Http://Www.Kalkinma.Gov.Tr/Lists/Yaynlar/Attachments/640/20152018_Bilgi_Toplumu_Stratejisi_Ve_Eylem_Plani.Pdf 11 Haziran 2017’te erişildi).

Kaplan, Andreas ve Haenlein, Michael (2009). “The İncreasing İmportance Of Public Marketing: Explanations, Applications And Limits Of Marketing Within Public Administration”. European Management Journal 27, 197–212.

Kaplan, Andreas ve Haenlein, Michael (2010). "Users of The World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media". Business Horizons 59-68.

Karakiza Maria (2015). "The Impactof Social Media in The Public Sector". International Conference On Strategic Innovative Marketing 175: 384-392.

Kazaz, Mete ve Tümen, Elif (2013). “Tanıtım Amaçlı Sosyal Medya Kullanımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Örneği”. 1. KOP Bölgesel Sempozyum Kitabı, Konya.

Kuzma, Joanne (2010). "Asian Government Usage of Web 2.0 Social Media. European". Journal of E-practice 9: 1-13.

Kwon, Ohbyung ve Wen, Yixing (2010). "An Empirical Study of The Factors Affecting Social Network Service Use". Computers In Human Behavior 26: 254-263.

Lewis, Bobbi Kay (2010). "Social Media and Strategic Communication: Attitudes and Perceptions Among College Students". Public Relations Journal 4 (3).

Macnamara, Jim ve Zerfass, Ansgar (2012). “Social Media Communication In Organizations: The Challenges Of Balancing Openness, Strategy, And Management”. International Journal of Strategic Communication, 6, 287-308.

Magro, Michael (2012). "A Reviewof Social Media Usein E-Government". Administrative Sciences 2: 148-161.

Mainka Agnes. Hartmann, Sarah.Stock, Wolfgang G. VePeters, Isabella (2014). “Government and Social Media: A Case Study of 31 Informational World Cities”. 2014 47th Hawaii International Conference on System Science, (https://www.philfak.uniduesseldorf.de/fileadmin/Redaktion/Institute/Informationswissenschaft/heck/Mainka_ua_HICSS_2014_Publikation_01.pdf, 25 Ağustos 2017’da erişildi).

Meijer, Albert Jacob ve Torenvlied René (2014). "Social Media and The New Organization of Government Communications: An Empirical Analysis of Twitter Usage by the Dutch Police". American Review of Public Administration 1-19.

Mergel, Ines (2013). "A Framework For Interpreting Social Media Interactions in The Public Sector". Government Information Quarterly 30: 327–334.

Mickoleit, Arthur (2014). "Social Media Use by Governments: A Policy Primer to Discuss Trends, Identify Policy Opportunities and Guide Decision Makers". OECD Working Papers on Public Governance, No. 26, OECD Publishing, Paris, (https://doi.org/10.1787/5jxrcmghmk0s-en).

Milliyet (2015). “E-Devlet Uygulamalarına Giriş ve E-Devlet Şifresi Alma”, (Http://Www.Milliyet.Com.Tr/E-Devlet-Uygulamalarina-Giris-Ve-Gundem2070889/, 11 Haziran 2017’de erişildi).

Mümtaz, Ahmet (2012). “Hükümet 2.0: Kamu ve Sosyal Medya”, (Http://Shiftdelete.Net/Hukumet-2.0-Kamu-Ve-Sosyal-Medya-38924, 29 Nisan 2017’de erişildi).

Onat, Ferah ve Alikılıç, Özlem (2008). "Sosyal Ağ Sitelerinin Reklâm ve Halkla İlişkiler Ortamları Olarak Değerlendirilmesi". Journal of Yaşar University 3 (9): 1111-1143.

Öğülmüş Selahattin (1991). “İçerik Çözümlemesi”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 24 (1): 214-228.

Özel, Aybike Pelenk (2011). "Sosyal Medya ve Güven: Hükümet, Sivil Toplum Örgütleri ve Ticari Kuruluşlara Yönelik Ampirik Bir Araştırma". Academic Journalof Information Technology Yaz, 1-31.

Park, MinJae Hyeri Choi, Suk Kyoung Kim ve Jae Jeung Rho (2015). "Trust in Government’s Social Media Service and Citizen’s Patronage Behavior". Telematics And Informatics 32: 629-641.

Roy, Debjani (2014). "Role Of Social Media In E- Government". New Man International Journal of Multıdıscıplınary Studıes 1 (4): 50-54.

Srivastava, Meetika (2013). “Social Media And Its Use By The Government”, (https://publicadministration.un.org/paconnect/Blogs/ID/16/Socıal-Medıa-And-Its-Use-By-The-Government 17.11.2016 tarihinde erişildi).

Sivarajah, Uthayasankar. İrani, Zahir ve Weerakkody, Vishanth (2015). "Evaluating The Use and Impact Of Web 2.0 Technologies in Local Government". Government Information Quarterly 32: 473-487.

Socialbakers (2018). “Free Social Media Statistics Directory”, (https:// https://www.socialbakers.com/statistics/twitter/, 02 Şubat 2018’de erişildi).

Stamati, Teta. Papadopoulos, Thanos ve Anagnostopoulos, Dimosthenis (2015). "Social Media For Openness and Accountability İn The Public Sector: Casesin The Greek Context". Government Information Quarterly 32: 12-29.

Şengöz, Ayhan ve Eroğlu, Erhan (2017). “Örgütlerde Sosyal Medya Kullanımı: Sosyal Medya Algıları, Amaçları ve Kullanım Alışkanlıkları”. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 5 (1).

Tataroğlu, Muhittin (2009). "E-Devlet'te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerinde Etkileri". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (18).

Tekvar Sırma Oya (2012). "Yeni Medya ve Kurumsal Kültür: Avrupa ve Türkiye’deki Farklı Kurumsal Yapıların Karşılaştırması". Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 2 (1): 81-103.

Ţıclău, Tudor. Mora, Cristina. Ţıgănaş, Andrei ve Bacalı, Laura (2010). "Public Marketing As A Strategic Component Of Public Management". A Pilot Study In Cluj County On The Existence Of Basic Marketing Conditions In The Local Public Administration In Romania.

Warren, Anne Marie. Sulaiman, Ainin ve Jaafar, Noor Ismawati (2014). "Social Media Effects On Fostering Online Civic Engagement and Building Citizen Trust and Trust In İnstitutions". Government Information Quarterly 31: 291-301.

Yağmurlu, Aslı (2011). "Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya". Selçuk İletişim 7 (1).

www.newsroom.fb.com (2017). “Stats”, (https://newsroom.fb.com/company-info/ , 01 Şubat 2018’de erişildi).

www.wearesocial.com (2016). “Digital in 2016”, (http://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2016, 04 Haziran 2017’de erişildi).

www.tuik.gov.tr (2017). (http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1059, 15 Ocak 2017 tarihinde erişildi).

www.tuik.gov.tr (2017). www.turkiye.gov.tr/bilgilendirme?konu=siteHakkinda, 16 Kasım 2017 tarihinde erişildi).
DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr