SİYASET FELSEFESİNDE İNSANİ MÜDAHALE PROBLEMİ

Mehmet KOCAOĞLU

Öz


Aynı siyasi sınırlar içerisinde yaşayan insanlar, birbirleriyle ve toplumsal, siyasal, ekonomik kurumlarla olan ilişkilerinde sürekli olarak adil olmayan durumlarla karşılaştıkları gibi uluslararası alanda da adaletsizliklere muhatap olmaktadır. Küresel yoksulluk, iç savaş, göç, küresel ısınma insanların yüzleşmek zorunda oldukları bazı küresel sorunlardır. Son yüzyılda dünyanın farklı bölgelerinde insan haklarının yaygın bir şekilde devletler tarafından ihlal edilmesi insani müdahaleyi siyaset felsefesinde en çok tartışılan araştırma nesnelerinden birine dönüştürmüştür. Bu makalenin temel amacı, insani müdahalenin ahlaki temellerini sorgulamaktır. Bu çalışma, insan hakları ihlallerine rağmen küresel arenada ulusal egemenliğin ve ulusal çıkarın korunması adına insani müdahaleye karşı çıkan anlayışı reddederken insan haklarını ve özgürlüklerini korumaya yönelik insani müdahalenin evrensel ahlaki bir zorunluluk olduğunu savunmaktadır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Beitz, Charles (1983). “Cosmopolitan Ideals and National Sentiment”. Journal of Philosophy 80(10): 591–600.

Beitz, Charles (1999). Political Theory and International Relations. Princeton: Princeton University Press.

Beitz, Charles (2000). “Rawls’s Law of Peoples”. Ethics 110(4): 669-696.

Beitz, Charles (2009). The Idea of Human Rights. Oxford: Oxford University Press.

Bricmont, Jean (2006). Humanitarian Imperialism. Çev. D. Johnstone. New York: Monthly Review Press.

Buchanan, Alan (2006). “Rawls’s Law of Peoples: Rules for Vanished Westphalian World”. Ethics 110(4): 697-721.

Bull, Hedley (1977). The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. Oxford: Clarendon Press.

Carr, Edward Hallett (1946). The Twenty Years’ Crisis: 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relation. New York: Harper &Row.

Cassese, Antonio (2008). “Foreign Economic Assistance and Respect for Civil and Political Rights: Chile-A Case Study”. The Human Dimension of International Law: Selected Papers. Ed. Antonio Cassese. Oxford: Oxford University Press.

Geuss, Raymond (2008). Philosophy and Real Politics. Princeton: Princeton University Press.

Habermas, Jürgen (2001). İletişimsel Eylem Kuramı. Çev. M. Tüzel. İstanbul: Kabalcı.

Habermas, Jürgen (2005). ‘Öteki’ Olmak, ‘Öteki’yle Yaşamak. Çev. İ. Aka. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Habermas, Jürgen (2009). Doğalcılık ve Din Arasında Felsefi Denemeler. Çev. A. Nalbant. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Hehir, Aidan (2010). Human Intervention: An Introduction. New York: Palgrave Macmillan.

Hobbes, Thomas (2008). Leviathan. Çev. S. Lim. 7. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Holzgrefe, J. L. (2003). “The Humanitarian Intervention Debate”. Humanitarian Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas. Eds. J. L. Holzgrefe ve Robert Keohane. Cambridge: Cambridge University Press. 15-52.

Lomasky, Loren; Teson, Fernando (2015). Justice at Distance: Extending Freedom Globally. Cambridge: Cambridge University Press.

Lu, Catherine (2006). Just and Unjust Interventions in World Politics. New York: Palgrave Macmillan.

Kedikli, Umut (2017), “The Global Justice Dream Related To International Law”. AİBÜ Sosyal Bilimler Dergisi 17(3): 229-243.

Keyman, E. Fuat (2006), “Küreselleşme, Uluslararası İlişkiler ve Hegemonya”, Uluslararası İlişkiler 3(9): 1-20.

Kocaoğlu, Mehmet (2014). Robert Nozick: Adalet Teorisi ve Temel Kavramları. Ankara: İmaj Yayınevi.

Machiavelli, Niccolo (2009a). Prens. Çev. A. Tolga. İstanbul: Say Yayınları.

Machiavelli, Niccolo (2009b). Söylevler. Çev. A. Tolga. İstanbul: Say Yayınları.

Miller, David (1995). On Nationality. Oxford: Clarendon Press.

Miller, David (2016). Strangers in Our Midst: The Political Philosophy of Immigration. Cambridge: Harvard University Press.

Morgenthau, Hans J. (1946). Scientific Man Versus Power Politics. Chicago: Chicago University Press.

Morgenthau, Hans J. (1954). Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace. New York: Alfred A. Knopf.

Morgenthau, Hans J. (1979). Human Rights and Foreign Policy. New York: Council on Religion and International Affairs.

Morgenthau, Hans. J. (1982). In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy. Washington: University Press of America.

Naticchia, Chris (1998). “Human Rights, Liberalism, and Rawls’s Law of Peoples”. Social Theory and Practice 24(3): 345-373.

Pattison, James (2010). Humanitarian Intervention&The Responsibility to Protect: Who Should Intervene?. Oxford: Oxford University Press.

Pavel, Carmen E. (2014). Divided Sovereignty: International Instirutions and the Limits of State Authority. Oxford: Oxford University Press.

Pogge, Thomas (1992). “Cosmopolitanism and Sovereignty”. Ethics 103(1): 48-75.

Pogge, Thomas (1994a). “Cosmopolitanism and Sovereignty”. Political Restructuring in Europe: Ethical Perspectives. Ed. C. Brown. London: Routledge. 89-122.

Pogge, Thomas (1994b). “An Egalitarian Law of Peoples”. Philosophy and Public Affairs 23(3): 195-224.

Pogge, Thomas (2002a). World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan Responsibilities and Reforms. London: Polity Press.

Pogge, Thomas (2002b). “Severe Poverty as a Human Right Violation”. Freedom From Poverty as a Human Right. Ed. T. Pogge. Oxford: Oxford University Press. 11-55.

Pogge, Thomas (2005). “Human Rights and Human Responsibilities”. Global Responsibilities: Who Must Deliver on Human Rights. Ed. Andrew Kuper. New York: Routledge. 3-35.

Rawls, John (1971). A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press.

Rawls, John (2001). Justice as Fairness: A Restatement. Ed. E. Kelly. Cambridge: Harvard University Press.

Rawls, John (2006). Halkların Yasası ve Kamusal Akıl Düşüncesinin Yeninden Ele Alınması. Çev. G. Evrin. 2.Baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Rawls, John (2007). Siyasal Liberalizm. Çev. M. F. Bilgin. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Singer, Peter (2002). One World: The Ethics of Globalization. New Haven &London: Yale University Press.

Singer, Peter (2012). “Famine, Affluence, and Morality”. Global Justice: Critical Perspectives. Eds. S. Maffettone ve A. A. Rathore. New York: Routledge. 15-32.

Tan, Kok-Chor (2004). Justice Without Borders: Cosmopolitanism, Nationalism, and Patriotism. Cambridge: Cambridge University Press.

Tasioulas, John (2002). “From Utopia To Kazanistan: John Rawls and the Law of Peoples”. Oxford Journal of Legal Studies 22(2): 367-396.

Teson, Fernando (2014). “The Moral Structure of Human Intervention”. Contemporary Debates in Applied Ethics. Eds. A. I. Cohen ve C. H. Wellman. 2nd Edition, Chishester: Wiley-Blackwell. 391-403.

UNHCR (2015). Global Trend Forced Displacement. http://www.unhcr.org/576408cd7.pdf, pp.2-3. (Erişim:01.10.2017)

Waltz, Kenneth (1979). Theory of International Politics. McGraw-Hill: Boston, MA.

Walzer, Michael (1980). “The Moral Standings of States: A Response to Four Critics”. Philosophy and Public Affairs 9(3): 209-229.

Walzer, Michael (1983). Spheres of Justice: A Defence of Pluralism and Equality. Oxford: Blackewell.

Welch, David A. (2000). “Morality and the National Interest”. Ethics in International Affairs: Theory and Cases. Ed. A. Valls. Rowman&Littlefield Publishers: Boulder. 3-12.

Welsh, Jennifer M. (2004). “Introduction”. Humanitarian Intervention and International Relations. (Ed. J. M. Welsh. Oxford: Oxford University Press. 1-11.

Williams, Bernard (2005). In the Beginning was the Deed: Realism and Moralism in Political Argument. Princeton: Princeton University Press.

Young, Iris M. (1990). Justice and The Politics of Difference. Princeton: Princeton University Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr