KURUMLAR VERGİSİ ORANI-HASILAT İLİŞKİSİ: PARADOKSAL BİR YAKLAŞIM

Gökhan DÖKMEN

Öz


Küreselleşme sürecinde hükümetler, özellikle 1980'lerden sonra, yabancı sermayeyi çekmek için kurumlar vergisi oranlarını düşürmüştür. Ancak kurumlar vergisi oranlarında yaşanan azalmaya rağmen kurumlar vergisi gelirleri nispeten istikrarlı hatta artma eğilimi sergilemiştir. Literatürde “kurumlar vergisi oranı-gelir paradoksu” olarak adlandırılan bu durum, şirketlerin kurumsallaşma düzeylerinde artma ve gelir vergisinden kurumlar vergisine doğru bir kaymayla açıklanmıştır. Çalışmada, bu paradoksal ilişkiyi incelemek için doğrusal olmayan regresyon tekniği kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, Laffer eğrisinin kurumlar vergisi açısından geçerli olduğu tespit edilmiş ve kurumlar vergisi gelirlerini maksimize eden oranın % 34 seviyesinde olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, kurumlar vergisi alanında son dönemde yaşanan değişimlerin ampirik açıdan teyit edilmesi açısından ve vergi politikasının tasarımı şekillendirme açısından oldukça önemlidir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Abbas, Ali ve Klemm, Alexander (2012). “A Partial Race to the Bottom: Corporate Tax Developments in Emerging and Developing Economies”, IMF Working Paper, WP/12/28.

Albi, Emilio (2010). “The Challenges of Corporate Income Taxes in a Globalized World”, The Elgar Guide to Tax Systems, p.130-182.

Auerbach, Alan (2007). “Why Have Corporate Tax Revenues Declined? Another Look”, NBER Working Paper Series, Working Paper 12463, (http://www.nber.org/papers/w12463, 10.04.2018’te erişildi).

Brender, Adi ve Politzer, Eran (2014). The Effect of Legislated Tax Changes on Tax Revenues in Israel. Research Department, Bank of Israel.

Brill, Alex ve Hassett, Kevin (2007). “Revenue-Maximizing Corporate Income Taxes: The Laffer Curve in OECD Countries”. AEI Working Paper 137, July 31.

Clausing, Kimberly (2007). “Corporate Tax Revenues in OECD Countries”, International Tax and Public Finance, 14(2), 115-133.

Creedy, John ve Gemmell, Norman (2009). “Corporation Tax Revenue Growth in The UK: A Microsimulation Analysis”, Economic Modelling, 26(3), 614-625.

Çalışkan, Zafer (2009). “OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamaları: Panel Veri Analizi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (34), 117-137.

De Mooij, Ruud ve Nicodème, Gaetan (2007). “Corporate Tax Policy and Incorporation in the EU”, CEB Working Paper, N° 07/016.

Devereux, Michael, Griffith, Rachel ve Klemm, Alexander (2002). “Corporate Income Tax Reforms and International Tax Competition”, Economic policy, 17(35), 449-495.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) (2018). “Tax on Corporate Profits”, (https://data.oecd.org/tax/tax-on-corporate-profits.htm, 02.05.2018’te erişildi).

Herbst, Karel (2008). Is The Concept of The Laffer Curve Valid? The Empirical Evidence from The Corporate Income Tax for Selected OECD Countries. Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies Master Thesis.

Im, Kyung So, Pesaran, Hashem ve Shin, Yongcheol (2003). “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels” Journal of Econometrics, 115(1), 53-74.

Jahnsen, Kari ve Pomerleau, Kyle (2017). “Corporate Income Tax Rates around the World, 2017”, Tax Foundation Fiscal Fact, No. 559.

Levin, Andrew, Lin, Chien-Fu ve Chu, Chia-Shang James (2002). “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties”, Journal of Econometrics, 108(1), 1-24.

Maddala, Gangadharrao Soundalyarao ve Wu, Shaowen (1999). “A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and a New Simple Test”, Oxford Bulletin of Economics and statistics, 61(S1), 631-652.

Monteiro, Marta Rodrigues, Brandão, Elisıo Fernando ve Martins, Francisco Vitorino (2011). “A Panel Data Econometric Study of Corporate Tax Revenue in European Union: Structural, Cyclical Business and Institutional Determinants” FEP Working Papers, N. 437.

Mooij, Ruud De ve Nicodème, Gaetan (2008). “How Corporate Tax Competition Reduces Personal Tax Revenue”, CESifo DICE Report, 6(1), 27-31.

Öncel, Yenal (2005). “Kurumlar Vergisinde Değişim ve Uluslararası Vergi Rekabeti”, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, (47), 1-20.

Pesaran, Hashem (2004). “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels”, CESifo Working Paper Series, No. 1229.

Piotrowska, Joanna ve Vanborren, Werner (2008). The corporate income tax rate-revenue paradox: Evidence in the EU, Directorate General Taxation and Customs Union, European Commission.

Sørensen, Peter Birch (2007). “Can Capital Income Taxes Survive? And Should They?” CESifo Economic Studies, 53(2), 172-228.

Stinespring, John (2009). “Are State Corporate Income Tax Rates Too High? A Panel Study of Statewide Laffer Curves”, (https://pdfs.semanticscholar.org/f007/15afd3a87fa9b01555bea7edddacbe552683.pdf, 02.05.2018’te erişildi).

Swiston, Andrew, Mathai, Koshy ve Mühleisen, Martin (2007). “US Revenue Surprises: Are Happy Days Here to Stay?”, IMF Working Paper, WP/07/143.

Şen, Hüseyin ve Sağbaş, İsa (2015). Vergi Teorisi ve Politikası. Ankara: Kalkan Offset.

Tatoğlu, Ferda Yerdelen (2012). Panel Veri Ekonometrisi: Stata Uygulamalı. İstanbul: Beta Basım Yayın.

Turhan, Salih (1998). Vergi Teorisi ve Vergi Politikası. İstanbul: Filiz Kitabevi.

Vogel, Lukas (2012). Tax Avoidance and Fiscal Limits: Laffer Curves in an Economy with Informal Sector. Directorate General Economic and Financial Affairs (DG ECFIN), European Commission.

Weichenrieder, Alfons (2005). “(Why) Do We Need Corporate Taxation?”, CESifo Working Paper 1495.
DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr