SAHİPLİK YAPISI VE SERMAYE KARARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Hüseyin TEMİZ, Elçin DALKILIÇ

Öz


Bu çalışmanın amacı firma sermaye yapısı ile sahiplik yapısı arasındaki ilişkilerin incelemesidir. Bu amaç doğrultusunda BİST’de işlem gören İmalat Sektörü firmaları örneklem grubu olarak belirlenmiştir. Çalışmada örneklem firmalarına ait 2012-2016 yıllarını kapsayan 137 firmaya ait 685 firma-yıl verisi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında sermaye yapısı kararları ve sahiplik yapısı arasındaki ilişkilerin farklı açılardan ele alınması amacıyla altı hipotez test edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre en büyük ortak oranı, kurumsal ortak ve yabancı ortak payı ile firmaların borçluluk durumunu gösteren finansal kaldıraç oranı arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Diğer taraftan elde edilen bulguların, firmaların halka açıklık oranının artmasının finansal kaldıraç oranını azalttığı hipotezini desteklemediği görülmüştür. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ayrıçay, Yücel, ve Göktürk Kalkan. (2013) "Sahiplik Yapısı ve Temsilcilik Teorisi." Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3.2: 153-74.

Bayrakdaroğlu, Ali. (2010) "Mülkiyet Yapısı ve Finansal Performans: İMKB Örneği." Ekonomi Bilimleri Dergisi 2.2.

Brailsford, Timothy J, Barry R Oliver, ve Sandra LH Pua. (2002) "On the Relation between Ownership Structure and Capital Structure." Accounting & Finance 42.1: 1-26.

Büyükmert, N. (2015) İşletmelerde Sahiplik Yapısının Kârlılık Ve Sermaye Yapısı Üzerine Etkileri: Borsa İstanbul'da Ampirik Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Céspedes, Jacelly, Maximiliano González, ve Carlos A Molina. (2010) "Ownership and Capital Structure in Latin America." Journal of Business Research 63.3: 248-54.

Çinko, Murat, ve Oytun Tansel Kasaboğlu. (2017) "Kurumsal Sahiplik İle Sermaye Yapısı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma: Türkiye Örneği." Marmara İktisat Dergisi 1.2: 155-70.

Demsetz, Harold, ve Kenneth Lehn. (1985) "The Structure of Corporate Ownership: Causes and Consequences." Journal of Political Economy 93.6: 1155-77.

Doğan, Mesut. (2016) "Mülkiyet Yapisinin Finansman Kararlari Üzerindeki Etkisi." Muhasebe ve Finansman Dergisi.70.

Doğan, Mesut. (2016) "Yönetici ve Yabancı Sahipliğinin Sermaye Yapısı Üzerindeki Etkileri: Bİst’te Işlem Gören Imalat Sanayi Firmaları Üzerine Bir Araştırma." Yönetim Bilimleri Dergisi 14.28: 49-69.

Driffield, Nigel, Vidya Mahambare, ve Sarmistha Pal. (2007) "How Does Ownership Structure Affect Capital Structure and Firm Value? Recent Evidence from East Asia." Economics of Transition 15.3: 535-73.

Ege, İlhan, ve Tuğba NUR Topaloğlu. (2013) "Sahiplik Yapısının Sermaye Yapısı Kararlarına Etkisi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama." Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5.2: 471-92.

Erdoğan, Eda Oruç. (2016) "Temsil Teorisi Çerçevesinde Sahiplik Yapısının İşletmelerin Sermaye Yapısı Kararları Üzerine Etkİsİ: BİST Uygulaması." Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences 24.2.

Gujarati, Damodar N. (2009) Basic Econometrics. Tata McGraw-Hill Education.

Karacaer, Semra, Hüseyin Temiz, ve Ömer Faruk Güleç. (2016) "Determinants of Capital Structure: An Application on Manufacturing Firms in Borsa Istanbul." International Academic Journal of Accounting and Financial Management 3.2: 47-59.

Kartal, Mustafa Tevfik. (2017) Finansal Yönetim-Temel Teoriler ve Açıklamalı Örnekler. Sermaye Yapısı. Ed. Gündoğdu, Aysel: Seçkin Yayıncılık.

Kester, W Carl. (1986) "Capital and Ownership Structure: A Comparison of United States and Japanese Manufacturing Corporations." Financial Management: 5-16.

Kumar, J. (2004) "Debt Vs. Equity: Role of Corporate Governance." 8th Capital Markets Conference, Mumbai: Indian Institute of Capital Markets.

Li, Kai, Heng Yue, ve Longkai Zhao. (2009) "Ownership, Institutions, and Capital Structure: Evidence from China." Journal of Comparative Economics 37.3: 471-90.

Margaritis, Dimitris, ve Maria Psillaki. (2010) "Capital Structure, Equity Ownership and Firm Performance." Journal of Banking & Finance 34.3: 621-32.

Mehran, Hamid, Robert A Taggart, ve David Yermack. (1999) "Ceo Ownership, Leasing, and Debt Financing." Financial Management: 5-14.

Pushner, George M. (1995) "Equity Ownership Structure, Leverage, and Productivity: Empirical Evidence from Japan." Pacific-Basin Finance Journal 3.2-3: 241-55.

Santos, Mário Sacramento, António Carrizo Moreira, ve Elisabete Simões Vieira. (2014) "Ownership Concentration, Contestability, Family Firms, and Capital Structure." Journal of Management & Governance 18.4: 1063-107.

Sayman, Yahya. (2012) Sahiplik Yapısının Firma Performansı Ve Sermaye Yapısı Üzerine Etkileri: İmkb’de Işlem Gören Üretim Firmalarında Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Zhaoguo, Zhang, ve Liu Xiaoxia. (2009) "The Effects of Capital Structure on Earnings Management: Empirical Evidence from China." 1st International Conference on. IEEE. Information Science and Engineering (ICISE).
DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr