DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİMİN SATIŞ RAKAMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN MARKOV ZİNCİRİ MODELİ İLE ANALİZİ

Selçuk ALP, Kübra SARIOĞLU

Öz


Çalışmanın amacı, Euro döviz kurunda yaşanan değişimin, ithal edilen bir malın satış rakamları üzerine etkisinin incelenmesidir. Euro döviz kurunun ilgili malın satışları üzerindeki etkisini incelemek için Markov Zinciri Modeli’nden faydalanılmıştır. Markov Zinciri Modeli Analizi ile sistemin uzun durum denge durumları belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda birçok ulusal ve uluslararası çalışmadaki bulunan sonuçlara benzer şekilde Euro döviz kuru ile satış rakamları arasında göreceli olarak ters bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akıncı, Gönül Yüce ve Küçükçaylı, Fatma (2016). “Hisse Senedi Piyasası ve Döviz Kuru Mekanizmaları Üzerine Bir Panel Veri Analizi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi 71: 127-148.

Akyurt, İbrahim Zeki (2011). “Ülke Derecelendirme Sisteminin Markov Zinciri ile Analizi”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi 22(1): 45-60.

Alp, Selçuk ve Öz, Ersoy (2009). “Markov Zinciri Yöntemi İle Taşınabilir Bilgisayar Tercihlerinin Analizi”, Akademik İncelemeler 4(2): 37-54.

Aytemiz, Tevfik ve Şengönül, Ahmet (2004). “Markov Zincirlerinin Ekonomik Bir Probleme Uygulanması: Perakende Alışverişlerde Bireysel Olarak Kullanılan Madeni Para Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6(4): 29-43.

Bhat, Narayan. U. (1972). Elements of Applied Stochastic Processes. New York: John Wiley and Sons Inc.

Dahamsheh, Ahmad ve Aksoy, Hafzullah (2009). “Kurak Bölge Aylık Yağışlarının Markov Zinciri Eklenmiş Koşullu İleri Beslemeli Geri Yayılım Yapay Sinir Ağları ile Tahmini”, İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Dergisi 8(6): 37-48.

Deshpande, Mukund ve Karypis, George (2004). “Selective Markov Models for Predicting Web Page Accesses”, ACM Transactions on Internet Technology 4(2): 163-184.

Gürbüz, Hüseyin ve Köse, Tunç (2002). “Şüpheli Alacak Zararlarının Büyüklüklerinin Markoz Zinciri Teorisi ile Hesaplanması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4(2): 49-66.

Halaç, Osman (1995). Kantitatif Karar Verme Teknikleri. İstanbul: Alfa Yayınları.

Hepaktan, Erdem, Çınar, Serkan ve Dündar, Özlem (2011). “Türkiye’de Uygulanan Döviz Kuru Sistemlerinin Dış Ticaret ile İlişkisi”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 3(5): 62-82.

İnal, Ceyhan ve Günay, Süleyman (2017). Olasılık ve Matematiksel İstatistik. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Karahanoğlu, İlham (2015). “Türkiye'deki Kalkınma Bankalarının Sermaye Yeterlilik Rasyolarının Markov Zincirleri Yöntemi ile Tahmin Edilmesi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8(41): 1236-1246.

Kaya, Feridun ve Turguttopbaş, Nilgün (2012). Dış Ticaret İşlemleri, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Kızıldere, Celal, Kabadayı, Burhan ve Emsen, Ömer Selçuk (2013). “Dış Ticaretin Döviz Kuru Değişmelerine Duyarlılığı: Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir İnceleme”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27(3): 41-54.

Koralov, Leonid B. ve Yakov G. Sinai (2007), Theory of Probability and Random Processes, Second Edition, Springer-Verlag, Berlin.

Köse, Erkan, Tolga Genç ve Mehmet Kabak (2015). “Markov Analizi ile İnsan Gücü Planlaması”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 16(2): 1-12.

Mutluay, Ali Hakan ve Turaboğlu, Tuncay Turan, “Döviz Kuru Değişimlerinin Firma Performansına Etkileri: Türkiye Örneği”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 7(1): 59-78.

Resnick, S. (1992). Adventures in Stochastic Processes. Boston: Birkhauser.

Sarı, Aydın (2010). “Döviz Kuru Oynaklığının İthalata Etkileri: Türkiye Örneği”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 11: 31-44.

Süt, Necdet Mevlüt Türe ve Şenocak, Mustafa (2007). “Sağlık Alanında Karar Vermede Döngüsel Süreçlerin Kullanımı: Bir Markov Model Uygulaması”, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 24(2): 109-113.

Taha, Hamdy A. (2010). Operations Research: An Introduction (9. Baskı). New York: Pearson.

Yener, Serhat (2008). “Markov Tekniği ve Bilgisayar Destekli Analiz Yoluyla Geleneksel Türk Sanat Müziği Hicaz Şarkılarında Kalıplaşmış Ezgilerin Araştırılması”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi 6(6): 83-95.

Yılmaz, Mutlu (2014). 111 Soruda İhracat. İstanbul: Optimist Yayınları.
DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr