EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: VAN ÖRNEĞİ

Abdullah OĞRAK, Sinan KİBAR, Celal KIZILDERE

Öz


Ekonomik krizler ile ekonomide meydana gelen daralmalar sonucu birçok ekonomik alan olumsuz etkilenir. Söz konusu alanlardan bir tanesi de reel sektördür. Reel sektörün içinde yer alan Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) ise bu etkileşimden paylarına düşeni alırlar. İşte yapılan bu çalışmanın amacı, Dünyada ve Türkiye’de yaşanan ve etkileri şu anda da devam eden 2000 yılı ve sonrasındaki küresel ekonomik krizlerin, KOBİ’ler üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu bağlamda, Ülkemizin 2000 yılı ve sonrasında yaşadığı ekonomik krizlerden olan 2000 Şubat ekonomik krizi, 2001 Kasım krizi ve 2008 yılında yaşanan küresel çaptaki finansal krizlerin başlangıcı, sebepleri ve etkileri incelenmiştir. Uygulama kısmında, anket çalışması yapılmış ve elde edilen sonuçlar SPSS istatistiki program kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan KOBİ’lerin %82,2 i krizin işletmeleri olumsuz etkilediğini belirtirken; %17,8 i kısmen olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan işletmelerden hiçbiri krizin işletmelerini etkilemediğini belirtmemişlerdir. Elde edilen veriler ve KOBİ’lerin ekonomi için önemi düşünüldüğünde KOBİ’lerin, krizlere karşı strateji geliştirme gerekliliği ön plana çıkmaktadır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Albert, M. (2004). Katılımcı Ekonomi, İstanbul, Arom Yayıncılık: 96.

Alıç, A. B., Akboğa, B., Aslan, A. ve Kayabaşı, G. (2009). Küresel Krizin KOBİ’lerin İhracatlarına Etkileri ve KOBİ’lerde Kriz Yönetimi: Eskişehir İli KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma, XII. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi / 7-8 Mayıs 2009 / Ege Üniversitesi İİBF/ İzmir-Türkiye.

Bakır, H. (2018). Neo-Liberalizm, Küresel Kriz ve Emek Piyasasında Yaşanan Dönüşümler: Güney Avrupa Bağlamında Bir Değerlendirme, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:18, Yıl:18, Sayı: 3, 18: 1-30.

Çağlar, S. Ö. (2010). Küresel Ekonomik Krizler ve Türkiye’deki Reel Sektör Üzerine Etkileri: Otomotiv Sektörü Örneği, Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans tezi,29.

Delice, G. (2003). Finansal Krizler: Teorik ve Tarihsel Bir Perspektif, Erciyes Üniversitesi İBF Dergisi, s.57-81.

Demirci, N. (2005). Finansal Krizlerin Anatomisi Modern Kriz Teorileri Işığında Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye, Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu Yayını, s. 165.

Durgun, A., (2010). Ekonomik Krizlerin Turizm Sektörüne Etkileri 2008 Küresel Krizinin Antalya Konaklama İşletmelerine Etkilerinin Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi SBE Doktora Tezi, Isparta.

Eğilmez, M. (2008). Küresel Finans Krizi, Piyasa Sisteminin Eleştirisi, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, S. 67.

Ekşi, İ.H., (2007). Finansal Krizlerin KOBİ’ler Üzerindeki Etkileri ve Başarılı-Başarısız KOBİ’lerden Kriz Dönemi Stratejileri, Süleyman Demirel Üniversitesi SBE Doktora Tezi, Isparta.

Emin, Ç. (2001). 2000-2001 Yılı Ekonomik Krizlerin Sebepleri Ve Sonuçları, Yeni Türkiye: Ekonomik Kriz Özel Sayısı, Cilt:1 Sayı:42, s.84.

Emsen, Ö.S. (2003). Ekonomik Krizler ve Türkiye Deneyimi”, Beta Yayınları.

Fred, B. (1979). The Origins of International Economic Disorders Berkeley: University of California Press, s.22,2.

http://krizyonetimi.com.tr/kriz_nedir.html (E.T. 19 Mayıs 2018).

Gegez, A. E., (2007), Pazarlama Araştırmaları, Beta Yayınları İstanbul.

Goodhart, C.A.E. (2008). The Background To The 2007 Financial Crisis, Springer- Verlag Forum, 331-346

Gürsoy, M. (1989). Dünyada Büyük Ekonomik Krizler ve Türkiye Ekonomisine Etkileri, İstanbul: MG Yayınları. s.16.

Güzel, A. Ünsal B. Yüksel İ.(2010). Küresel Mali Krize Karşı Türk Kobi‟lerinde Davranış Şekilleri ve Değişiklikleri, TSA / Yıl: 14, S: 1, s. 3.

Hui, T. ve Wei, S.J. (2008), Real Effects of Subprime Mortgage Crisis: Is It a Demond or a Finance Shock?, NBER Working Paper 14205, http://www.nber.org. (E.T. 20.03.2018).

Irvine, R.B. (1987). What’s a Crisis, Anyway, Midyear Special, 4.

Kibritçioğlu, A. (2001). Türkiye’ de Ekonomik Krizler ve Hükümetler, Yeni Türkiye Ekonomi Dergisi, Özel Sayı 41, s.175.

Mendoza, E. ve Quadrini, V. (2010). Financial Globalization, Financial Crises and Contagion, NBER Working Paper No. 15432.

Mitroff, I. (1987). Effective Crisis Management, The Academy of Management Executive, 1(3).

Nanto, Dick K. (2009), The Global Financial Crisis: Analysis and Policy Implications, Congressional Research Service.

Perelman, M. (2008). Kriz Hakkında Nasıl Düşünülmeli, Neoliberalizm ve Kriz, I. Basım, İstanbul, Kalkedon Yayınları.

Roubini, N. ve Mihm, S., (2012), “Kriz Ekonomisi Dünya Ekonomisinin Çöküşü ve Geleceği”, Çev. Tezcan, I., Pegasusu yayınları.

Stiglitz, J. (2002), Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı,İstanbul, Plan B Yay.

Tabb, William K.(2008), ABD Kapitalizmin Finansal Krizi, Neoliberalizm ve Kriz”, I. Basım, İstanbul, Kalkedon Yayıncılık.

Tuğlacı, P. (1997). İngilizce-Türkçe Tıp Sözlüğü, İstanbul: ABC Kitabevi, s.184.

Turgut, A. (2006). Finansal Krizlerde IMF’nin Rolü Ve Önemi: 1997 Asya Ve 2000- 2001 Türkiye Krizleri, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, Yıl: 9, Sayı:10, .1-14

Wolhberg, J.W. , Christian, T. Had (1989). Organizational Behavoir: Cases Exercises Reading And An Extented Simulation, Boston Hougton Mifflin Company, s. 359.

Yalçın, A. ve Gafuroğlu, Ş., (2008). Ekonomik Krizlerin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Üzerindeki Yönetsel ve İşlevsel Etkilerini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Araştırma, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, s.433–448.

Zuhal, K. (2006). 1990 Yılından Sonra Yaşanan Ekonomik Krizlerin KOBİ’ler Üzerindeki Etkileri, Yayınlanmamış Y.L Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s.13.
DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr