Bakmak İtaat Etmektir

Aslıhan Dinçer

Öz


İtaatin beden diline yansıyan göstergeleri içinde tarihten bugüne baş eğmek, boyun eğmek, yer öpmek, el öpmek, etek öpmek, diz çökmek, el kavuşturmak, susmak, dinlemek ve hatta yapılanı tekrar etmek gibi tutumlar bulunmaktadır. Bunların dışında sergilenen fiziksel tutumlardan biri de bakmak, bakışı bir yöne çevirmek, odaklanmaktır. Bu eylemlerde gerçek durum ilgisi devam etmekle beraber söz konusu olan artık yalnızca fiziksel davranışın kendisi değildir. Zihnî bir faaliyetin ürünü olarak kültürle yakından ilişkili ve tecrübe temelli görsel metaforlar, görsel metonimler ortaya çıkmıştır. Bu makalede bakışı bir yöne çevirme eyleminin taraflardan birisi için itaati; diğeri için himayeyi ifade ettiği anlatılmaktadır. Bu düşüncenin izi ise Türk dili alanında kullanılan kör-, bak-, kara- sözcüklerinde aranmakta; temel anlamdan metaforik ve metonimik anlama nasıl ve ne yolla geçildiği üzerinde durulmaktadır.

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.11616/AbantSbe.

Bu makaleye yapılan atıflar

  • Bu makaleye yapılan atıf(lar) tespit edilememiştir.İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00, Dahili: 1478/ 1496, Faks: 0 374 253 49 71

E-posta: sbedergi@ibu.edu.tr